Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Sportmaandag, 12 september 2005

Polen krijgt gedreven korfbalbondscoach
Oldeberkoop - Als de Poolse nationale korfbalselectie net zo gedreven is als haar toekomstige bondscoach, dan kunnen er in Warschau en wijde omgeving nog mooie dingen gebeuren. De beoogde nieuwe bondscoach is Cees Mulder, coach Lintjo in Oldeberkoop. En Mulder is zo ongeveer synoniem voor aan fanatisme grenzende gedrevenheid.
BINNE KRAMER
Maar hoe wordt iemand bondscoach van Polen? Cees Mulder: ,,De kontakten besteane al fanf 1990, mar pas in pear jier lyn bin ik frege om it Poalske nasjonale team te coachen en te trainen. Doe kaam it my net goed t, mar doet se dit jier wer kamen, wie dat oars. Doe ha ik ja sein en op pear lytsje dinkjes nei is it no rn. Wrom? Ik mei graach minsken wat leare, harren op in heger plan bringe.
Voor het geld ga je niet naar Polen om daar korfballes te geven. Toch? ,,Jild is net de motivaasje. Sy tinke dr boppedat yn hiele oare bedragen as wy. Myn normale oerlean moatte se dr dagen foar wurkje. It giet net om e sinten, al krij ik fansels wol myn reiskosten en myn nkosten fergoede. It giet my derom dat ik tink san nasjonaal team wat leare te kinne, har sa fier te bringen dat se ynternasjonaal meidwaan kinne.
Nadeel, maar dat geldt voor vele korfbalbuitenlanden, is dat er geen reguliere competitie is in Polen, althans geen competitie zoals in Nederland, met elke week een programma, driekwart jaar achterelkaar. In Polen zijn de afstanden daarvoor de groot en ontbreekt het geld. Mulder: ,,Sy spylje in soarte fan kompetysje gearfette yn in pear wykeinen. Yn san wykeintoernoai spylje se dan in tal wedstriden en dat is dan har kompetysje. Dr rgelt dan ek in kampioen t. Ideaal is soks net.
De bedoeling is dat Mulder zo eens in de zes weken naar zijn nieuwe baas afreist. Maar hoe is dat te combineren met zijn werk als coach van Lintjo?. ,,Lit ik foarop stelle dat ik alles doch yn oerlis mei Lintjo. Mar hoet dat yn e praktyk wurket, kin ik noch net sizze. It sil wol slagje mei wat goede wil fan beide kanten.
Moeilijk punt lijkt communicatie. ,,De measte spilers prate ridlik Ingelsk. Wy kinne inoar ferstean, alteast sa liket it. Ast wat seist knikt elkenien, al blykt faak dat sy it dochs net begrepen hawwe.
Mulder ziet als opdracht het verzamelen van de goede mensen om zich heen, zoekt een voedingsbodem voor zijn plannen en ideen. ,,Pas dan kin ik echt oan it wurk mei dizze ploech. Moast dy foarstelle dat ik in seleksje krij dyt troch oaren gearstald is. Mar wa wit wrt se nei sjoen ha by dy seleksje, miskien wol nei hiele oare dingen as dyt ik wichtich fyn.
Eigenlijk, mijmert Mulder na afloop van de door zijn ploeg nipt maar verdiend gewonnen wedstrijd tegen Blauw Zwart uit Wierden, zou hij ook die scouting moeten doen. ,,Net te dwaan fansels, allinne al net kwa tiid en fstn.
Mulder is een coach die van een positieve benadering uitgaat. En dat maakt hij langs de lijn bij Lintjo ook wel degelijk waar. ,,Roppe en raze hat gjin sin, de helte hearre se dochs net. Ik bin wolris lulk, mar noait op in persoan, allinne mar op wat hy of sy docht yn it fjild. Sa sil ik ek yn Poalen coache. Ik moat de minsken mei krije, dat sy dogge wat ik wol. Mar ek dat sy dr sels ek efter steane. En dat is yn dy eastbloklannen wolris in probleem. Dr hat de coach safolle autoriteit, dat kinne wy s hjir net foarstelle. As de coach it seit dan dogge jo dat, ek al sjogge jo it foar gjin meter sitten.
De ijkpunten voor Mulder liggen in 2006 en 2007 als er belangrijke kampioenschappen op de rol staan waar de Poolse nationale ploeg zich voor dient te plaatsen. ,,Dan sille wy witte wat it opsmiten hat. Dat sil ik ek tmeitsje kinne of ik berikt ha wat ik woe en dus ek of ik tefreden wze kin.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties