Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 25 juni

Hoofdartikeldonderdag, 23 februari 2006

Aanpak probleemhuurders…
Friese woningbouwcorporaties steken hun nek uit. Samen met gemeenten en welzijnsinstellingen gaan ze ervoor proberen te zorgen dat het aantal probleemhuurders daalt. Alle gemeenten krijgen een ‘sociaal team’ dat in een zo vroeg mogelijk stadium van overlast actie onderneemt.
Die afspraak werd dinsdag vastgelegd tussen vertegenwoordigers van de Vereniging Friese Gemeenten, de vereniging voor Friese wooncorporaties Aedes, de Samenwerkende instellingen Maatschappeiljke Opvang Friesland en de Verslavingszorg. Op zichzelf is zo’n intentieverklaring een nobel streven, maar dergelijke initiatieven bleven vaak steken in de goede bedoelingen. Dan heeft zo’n stuk papier vooral betekenis als publiciteitstuntje.
Maar deze afspraak heeft de potentie meer te worden. De ondertekenaars vormen een belangrijk palet aan partijen en het goede nieuws is dat ze willen ingrijpen in een vroeg stadium. Nu gaat de aandacht vooral uit naar de maatregelen voor – of tegen- mensen die al tot hun nek in de problemen zitten: moeten mensen met een lange huurachterstand hun huis uit? Stoppen we hardnekkige overlastgevers in een ‘hufterbestendige woning’? De huurders om wie het in deze gevallen gaat, hebben al een lange ‘staat van dienst’ achter de rug. Als de partijen erin slagen in te grijpen in een eerder stadium, zouden veel problemen voorkomen worden. Niet alleen voor de huurders en verhuurders in kwestie, maar vaak ook voor de directe buren en soms zelfs voor de hele buurt. En als ze daadwerkelijk in de volle breedte weten samen te werken, wordt voorkomen dat zo’n probleemhuurder al te makkelijk wordt ‘weg getennist’ naar elders. Daar ontstaan vervolgens dezelfde problemen. Dat laatste gebeurt daadwerkelijk. Dat blijkt alleen al uit het bestaan van de veelzeggende term saneringsnomaden .
…laat ander corporatiewerk zien
De afspraken waaronder de Friese partijen deze week hun handtekening hebben gezet, zijn een illustratie van de veranderende opvatting over de taak van woningcorporaties. Bijna elf jaar geleden werden die clubs verzelfstandigd. De ‘bruteringsoperatie’ die daarmee gepaard ging (de overheid kocht jaarlijkse subsidie af middels betaling van een enorm bedrag in één keer) maakte dat de corporaties zich hebben kunnen ontwikkelen tot professionele en financieel krachtige marktpartijen. Ze weten van wanten als het gaat om bouw en beheer van woningen in de sociale sector, zeg maar de ‘onderkant van de markt’, en laten ook zien hun weg te weten op het commerciële vlak. Maar nu ze dat kunstje kunnen, wordt er getrokken aan talenten die ze nog veel beter kunnen uitbuiten. Daarover zijn de laatste paar jaar de nodige adviezen verschenen. Van WRR tot SER, van Rigo tot de commissie-De Boer, ze hebben rapporten volgetypt over de rol van corporaties. En allemaal zijn ze het erover eens dat ze hun maatschappelijke rol (nog) niet goed vervullen. Het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt heeft het over een veel te grote vrijblijvendheid. Peilingen in achterstandsbuurten wezen uit dat ,,het merendeel lethargisch is of uit op winstmaximalisatie.’’ De menselijke maat is zoek; corporaties laten zich kennen als marktgerichte professionals die te groot en te sterk voor hun omgeving zijn, die te weinig tegenspel krijgen van overheid en bewoners.’’
Het is de kunst om die macht en kracht van de corporaties te leren gebruiken. Als ze hun geld en kunde kunnen inzetten op de markt, kunnen ze dat ook op maatschappelijk vlak. Juist daar kunnen ze daadkrachtig optreden, waarschijnlijk meer en beter dan de welzijnssector dat kan. Want die wereld is versnipperd en verdeeld, de verschillende instanties werken vaak langs elkaar heen, en soms elkaar rechtstreeks tegen. En ze zitten vaak verstrikt in vaste, geoormerkte subsidiestromen. Dat kan verlammend werken.
Corporaties daarentegen opereren op het snijvlak van markt en (zelfstandige) publieke partij en ze kunnen daardoor wendbaarder en doortastender zijn dan veel maatschappelijke instanties. In Deventer bijvoorbeeld zorgen twee corporaties er samen voor dat probleemhuurders niet alleen een schuldregeling krijgen, maar ook sociale of psychologische hulp. In Olst/Wijhe bouwde een corporatie een groot Kulturhus, om de gezamenlijke voorzieningen in die gemeente te helpen behouden.
In het Friese initiatief dat deze week bekrachtigd werd, worden die eigenschappen (wendbaar en doortastend) uitgebuit Dat kan voor de maatschappelijke instanties die aanhaken, een impuls zijn. Het kan de corporaties bewuster maken van hun maatschappelijke taak, en het kan de maatschappelijke instellingen behoeden voor wat nu al genoemd wordt ‘het failliet van de welzijnssector’.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties