Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Regiowoensdag, 12 september 2007

Fracties oneens over rol van burgers
Nijefurd voor herindeling
Workum - Een gemeentelijke herindeling is op termijn onontkoombaar. Daarover zijn de gemeenteraadsfracties in Nijefurd het eens. Verschil van mening bestaat er wel over de vraag hoe de burgers bij het fusieproces betrokken moeten worden. Sommigen fracties willen een referendum, andere fracties zien dat niet zitten.
Dat bleek gisteravond tijdens een commissievergadering in Workum. Op tafel lag een voorstel van het college van burgemeester en wethouders waarin staat dat een gemeentelijke herindeling in Zuidwest-Fryslân al in 2010 mogelijk moet zijn. Wat het college betreft kan Nijefurd ,,zo mogelijk” samengaan met Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Sneek, Wymbritseradiel en (delen van) Wűnseradiel. De definitieve partnerkeus moet worden gemaakt aan de hand van een gezamenlijke analyse door alle gemeenten in Zuidwest-Fryslân, inclusief Littenseradiel en Lemsterland, stelt het college.
Alle raadsfracties delen het standpunt dat Nijefurd in de toekomst moet opgaan in een groter geheel. De gemeente heeft immers moeite om de dienstverlening op peil te houden, moet de uitvoering van sommige plannen uitstellen en kan vacatures moeilijk invullen. Op de lange duur is samenwerking met andere gemeenten geen oplossing, een fusie wel.
Groen Links en de FNP vinden dat het college te veel haast heeft met de herindeling. Zij willen pas serieus met andere gemeenten praten als duidelijk is wat de sterke punten van Nijefurd zijn. Daarvoor is een onderzoek van externe deskundigen nodig.
De andere fracties vinden een dergelijk onderzoek overbodig. Zij wijzen erop dat de gemeente enkele jaren geleden helemaal is doorgelicht. ,,Dat hoeven we niet nog eens over te doen”, betoogde H.M. Nijenhuis van de PvdA.
Ook over de manier waarop de burgers van Nijefurd bij de herindeling worden betrokken, zijn de fracties het niet eens. Groen Links en de FNP toonden zich voorstander van een referendum over het onderwerp. ,,Dan krijgt de burger een duidelijke stem”, verklaarde H. Faber namens Groen Links. Mocht er geen referendum komen, dan willen beide partijen dat de fusie in ieder geval over de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 wordt getild, zodat het onderwerp in de verkiezingscampagnes aan bod kan komen.
De andere fracties zijn tegen het houden van een referendum onder de eigen burgers. ,,Als gekozen bestuurders moeten wij zelf verantwoordelijkheid durven te nemen. Als we vinden dat we moeten fuseren, dan moeten we die beslissing nemen”, zei H. Hettinga (CDA). Hij benadrukte wel dat de belangen van de inwoners van Nijefurd goed verdedigd moeten worden. Het CDA wil ook dat de gemeenteraad van Nijefurd op alle belangrijke momenten tijdens het fusieproces beslissingsbevoegdheid krijgt.

Procedures

Volgens de PvdA is het onrealistisch om te streven naar een afgeronde herindeling in 2010. Daarvoor duren de procedures te lang, aldus de sociaal-democraten.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties