Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Cultuurmaandag, 4 december 2017

Sult onderzoekt werking van angst
Hemelum Hauken en hazzen is het eerste stuk na een jaar afwezigheid van Sult. ,,Wy hawwe in tiid fan besinning hân”, zegt regisseur Pieter Stellingwerf. Dat was nodig na twee decennia locatietheater in Súdwest-Fryslân. ,,Ein jierren njoggentich, ús begjinjierren, wiene wy unyk mei dizze teaterfoarm yn dit part fan de provinsje.” Maar de tijden zijn veranderd. Locatietheater is geliefd en het theateraanbod is, mede door de komst van Theater Sneek, flink gegroeid in Súdwest-Fryslân. Dat bracht Sult op een kruispunt. ,,Wolle wy trochgean yn wêr’t wy goed yn binne of is dat te maklik en moatte wy wat oars betinke?”
Het antwoord hierop is Hauken en hazzen. Vertrouwd omdat het een voorstelling op locatie is, maar nieuw doordat ze een compleet andere aanpak van de spelers vergde: improvisatietoneel. ,,Der waard alle jierren in stik foar harren skreaun en dêrmei gongen wy oan ’e slach. No binne wy begongen mei improvisaasje-opdrachten. Toanielskriuwer Robert van Dijk hat op basis dêrfan in stik skreaun. Spannend fansels, want it fielde tige ûnwennich, mar it hat der wol ta laat dat de eigen driuwfearren fan de spilers de basis foarmje. Hjirtroch komt it stik rjocht út it hert.”
Wat raakt hen, welke actuele thema’s houden de spelers bezig? Die vraag vormde het uitgangspunt bij de improvisatie- en brainstormsessies. Het was in de periode dat er plannen waren voor een asielzoekerscentrum in Rijs. ,,De iene helte fan it doarp wie foar, de oare helte wie tsjin. Sa kamen wy út by eangst. Eangst foar wat jo net kinne en wêr’t jo gjin grip op hawwe.” Een interessant thema, vindt Stellingwerf. ,,Eangst, foar flechtlingen mar ek breder, spilet net allinnich yn Riis of Súdwest-Fryslân, mar yn de hiele wrâld.”
In Hauken en hazzen gaat een negenkoppig onderzoeksteam, gehuld in blauwe overalls, op onderzoek uit naar de werking van angst. Startpunt is een onbekende man die in een wit bestelbusje opduikt. Hoe ga je met zo’n situatie om? Ben je een havik (hauk), die recht op zijn prooi afgaat of ben je een haas (hazze) die er rap vandoor gaat zodra er gevaar dreigt? ,,Geane jo it gefaar út ’e wei of sjogge jo it rjocht yn de eagen? En wêrom? Hoe wurkje foaroardielen? En hokker gefolgen hat it as jo minsken út-slute fanwege eangst? Dat ûndersiket it team.”
‘Gjin oardiel’
De thematiek wordt op een luchtige, humoristische manier naar voren gebracht. ,,Wy jouwe gjin oardiel, mar feit is wol dat der gjin wei werom is as it giet om de komst fan ‘nieuwe Nederlanders’ en oare, foar ús ûnbekende kultueren yn ús lân.” Stellingwerf hoopt dat het publiek na afloop van de voorstelling met andere ogen tegen deze problematiek aankijkt. ,,It soe moai wêze as wy wat iepen brekke en wat op gong bringe yn dizze drege problematyk.”
Nee, ‘vreemdelingen’ zoals bijvoorbeeld bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Balk, spelen niet mee in de theaterproductie. ,,Dat wie praktysk net mooglik. De bewenners binne faak gau wer earne oars, wylst wy begjin dit jier al mei de repetysjes útein setten binne.”
Wél zijn ze op een andere manier bij de voorstelling betrokken, namelijk door hapjes te maken en te serveren tijdens de uitvoeringen. Ook treden de Friese gitarist Johan Keus uit Balk en de Malinese muzikant Bouba Keita gezamenlijk op na afloop van de uitvoeringen.
Hauken en hazzen van Sult gaat donderdag 7 december in première en is daarna tot 8 januari te zien in het pand van De Blaauw mechanisatie in Hemelum, www.teatergroepsult.nl
Hauken en hazzen van Sult gaat donderdag7 december in première en is daarna tot 8 januari te zien in het pand van De Blaauw mechanisatie in Hemelum, www.teatergroepsult.nl

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties