Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Archief

De artikelen van woensdag, 31 maart 2004.

Agendawoensdag, 31 maart 2004

Klassiek

De uitagenda van 1 – 8 april 2004

Bijschriftwoensdag, 31 maart 2004

Lente

Vannacht koelt het af tot rond 5 graden. Morgen is er meer bewolking, maar het blijft droog en zacht met 15 tot 17 graden als maximum temperatuur, bij een matige tot vrij krachtige oost-zuidoostenwind.

Bijschriftwoensdag, 31 maart 2004

Hardhandig

Je zult maar marktkoopman geweest zijn en in aanraking komen met de schoonmaakactie van Jezus.

Cultuurwoensdag, 31 maart 2004

Recordaantal koren en korpsen op Schier

Schiermonnikoog – Het jaarlijkse Muziek- en Zangfestival op Schiermonnikoog heeft dit jaar een recordaantal deelnemers. Dat heeft voorzitter Durk Dam van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF) laten weten. Aan de 47ste editie van het eendaagse zomerfestival nemen 31 muziekverenigingen en 23 zangkoren deel. Dat zijn in totaal 1823 zangers/muzikanten. Vorig jaar waren dat nog zo’n 1500 deelnemers.

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

Over weiden en wadi’s

Als kind heb ik de bijbelse verhalen altijd in Hollandse landschappen gesitueerd: in de grazige weiden van Psalm 23 liepen weliswaar geen koeien maar schapen, maar die graasden in mijn verbeelding toch wel in sappig Zuid-Hollands gras. En toen ik leerde dat Marsmans ‘brede rivieren traag door oneindig laagland gaan’ liet ik de Jordaan moeiteloos meestromen. Beken leken op poldersloten en na een uitstapje naar Limburg op de Geul, en voor een woestijn zorgde de zandverstuiving van de zomervakantie op de Veluwe. In deze landschappen liepen bebaarde mannen in lange gewaden en kinderen op blote voeten. De mensen waren weggelopen uit de kinderbijbel van Anne de Vries, maar de landschappen van de illustraties van Jetses wilden niet tot leven komen: in mijn hoofd was het allemaal te nat, te groen en te plat ontdekte ik later.

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

De harp van David, of was het een lier?

In het Mauritshuis te Den Haag hangt een beroemd schilderij van Rembrandt, een voorstelling van David en Saul naar het verhaal in 1 Samuël 16: 14-23. Saul wordt door een kwade geest gekweld, en als zijn dienaren hem zien lijden stellen zij voor, geheel in de bewoordingen van de oudoosterse hofstijl: ‘Onze heer zegge toch tot uw knechten, die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken, die op de harp spelen kan; en het zal geschieden, als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spele, dat het beter met u worde.’ Zo luidt 1 Samuël 16: 16 in de Statenvertaling. Als Saul daarmee heeft ingestemd, wordt de jonge David naar het hof gehaald om te musiceren (1 Samuël 16: 23). ‘En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp, en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem, en de boze geest week van hem.’

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

‘En het geschiedde in die dagen…’

Voor veel mensen begint Kerst pas echt als het eerste vers van Lucas 2 wordt voorgelezen, en wel in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951: ‘En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.’ In De Nieuwe Bijbelvertaling zal dat vers anders klinken. De verschillen hebben onder meer te maken met het feit dat Lucas een andere bijbel las dan wij. Zijn bijbel bestond uit een Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat gegeven is belangrijk voor het vertalen van het evangelie volgens Lucas, en ook voor Lucas 2: 1.

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

Het meisje in Hooglied

Het bijbelboek Hooglied gaat over twee mensen die verliefd zijn, naar elkaar verlangen en op allerlei manieren bezingen hoe mooi ze elkaar vinden. De schoonheid van de geliefde wordt vooral in beelden en vergelijkingen uitgedrukt. Het haar van het meisje golft als een kudde geiten die neerdaalt van de bergen, zijn lokken ziet ze als dadeltrossen, haar ogen zijn duiven, zijn benen zuilen van albast, zij is als een lelie tussen de distels, hij als een appelboom tussen de bomen van het bos. Niet alle beelden zijn even toegankelijk voor de moderne lezer; het meisje wordt ook vergeleken met een merrie voor farao’s wagen, en zij noemt hem een bundel mirre.

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

Twee keer het verhaal van Ester

Wie aan het eind van dit jaar een editie van De Nieuwe Bijbelvertaling met deuterocanonieke boeken koopt, zal het boek Ester tweemaal aantreffen: als vertaling van het Hebreeuwse boek en als vertaling van het boek zoals het is overgeleverd in de Septuaginta, een oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel. Dat is tamelijk uniek, hoewel het in de Fryske Bibel ook zo staat. In rooms-katholieke uitgaven van de bijbel worden het Hebreeuwse en het Griekse boek Ester vaak samengevoegd tot één boek, terwijl in protestantse uitgaven met deuterocanonieken vaak alleen de extra’s te vinden zijn die Ester Grieks heeft ten opzichte van het Hebreeuws. Zo heeft de Willibrordvertaling een Ester waarin de beide teksten tot één boek verwerkt zijn, en de Groot Nieuwsbijbel heeft de extra stukken tekst apart in Ester (Grieks).

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

De herberg en de kribbe

Vorig jaar, op de zondag voor Kerst, bezocht ik een kersttoneelstuk met de titel De herberg van Bethlehem . Hoewel de baby Jezus natuurlijk de échte hoofdpersoon was, ging het in het verhaal vooral over de herbergier en zijn vrouw, die tot hun grote verdriet geen kamer meer hadden voor de zwangere Maria en haar man Jozef, maar ze uiteindelijk wel goed verzorgden. Na het toneelstuk zongen we een oud kerstlied: ‘In Bethlehems stal lag Christus de Heer / in doeken gehuld, als kindje terneer. / Voor hem was geen plaats meer, in herberg of huis. / Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.’

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

Verliefd, verloofd, getrouwd

‘In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.’ Zo begint het verhaal over de aankondiging van Jezus’ geboorte in Lucas 1 in de NBG-vertaling 1951 .

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

De prijslijst van een

Een bijbelvertaling maken die alle andere vertalingen overbodig maakt, is een onbegonnen werk. De bijbel moet steeds opnieuw vertaald worden, en daar zijn verschillende redenen voor te geven. Eén daarvan is dat bijbelwetenschappers vaak nieuwe ideeën aanreiken over de betekenis van een tekst waarmee vertalers hun voordeel kunnen doen.

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

De eerbied van de hoofdletter

Wie De Nieuwe Bijbelvertaling openslaat ziet direct verschillen met de NBG-vertaling van 1951 of de Statenvertaling. Genesis 1:9-10 ziet er in de vertaling van 1951 zo uit: ‘En God zeide: Dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En God zag, dat het goed was.’

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

Hoe oud was Hanna?

In Lucas 2: 22-40 wordt beschreven hoe Jozef en Maria hun baby Jezus naar de tempel in Jeruzalem brengen om hem daar rein te laten verklaren, zoals de Joodse wet voorschrijft. In dat verhaal horen we eerst hoe een zekere Simeon naar de tempel komt en profetische woorden spreekt over Jezus, en vervolgens hoe Hanna, een oude weduwe, in Jezus de redder van het volk Israël herkent. In dit stukje wil ik aandacht besteden aan een vertaalprobleem in de beschrijving van Hanna, namelijk: hoe oud was Hanna?

Dossierwoensdag, 31 maart 2004

De stoel der schadelijkheden

Letterlijk vertalen van de Bijbel levert vaak een niet geheel te begrijpen of zelfs onbegrijpelijk resultaat in het Nederlands op. Dat komt doordat de taal en cultuur van de oorspronkelijke tekst aanzienlijk verschillen van de taal en cultuur van de Nederlandse lezers. Vooral het letterlijk vertalen van beeldspraak kan tot merkwaardige constructies leiden. Een metafoor in de ene taal kan niet altijd het beoogde effect in de andere taal hebben wanneer de ontvangers het beeld anders interpreteren dan oorspronkelijk is bedoeld. Beelden als ‘het zout der aarde' en ‘het licht der wereld' zijn in hun context meestal nog wel te plaatsen. Dat wordt anders wanneer de dichter van Psalm 16: 5 God aanspreekt als zijn erfdeel en zijn beker. Wat kunnen de Nederlandse lezers met deze beelden?

Economiewoensdag, 31 maart 2004

Douwe Egberts met verantwoorde koffie op de markt

Den Haag - De moederorganisatie van Douwe Egberts Nederland gaat maatschappelijk verantwoorde koffie inkopen. Sara Lee/DE schakelt hierbij de hulp in van de Stichting Utz Kapeh die koffieboeren en -branders certificeert aan de hand van een internationale productie- en gedragscode. Het gaat voorlopig om 2500 ton koffie, ongeveer 5 procent van de DE-omzet in Nederland.

Economiewoensdag, 31 maart 2004

Transport van slachtvee door EU aan banden

Straatsburg - Het gesleep met dieren dwars door de Europese Unie naar de goedkoopste slachthuizen moet aan banden worden gelegd. Het Europees Parlement wil de grens leggen bij 500 kilometer of negen uur transport. Dat is een streep door de rekening van veehouders in Spanje, die al verlekkerd naar de mogelijkheid keken hun vee goedkoop in Polen te laten slachten.

Expowoensdag, 31 maart 2004

Aldtsjerk, Galerie Bloemrijk expo Margriet Engelen (objecten) en Harm Kuijers (etsen), t/m 14 apr.

Hoofdartikelwoensdag, 31 maart 2004

Geweld op school…

Leerlingen en personeel van de Compagnie, openbare school voor praktijkonderwijs in Heerenveen, gaan een moeilijke en vervreemdende tijd tegemoet. Een leerling die een schoolgenoot ernstig verwondt met een mes, dat is een gebeurtenis die ver afstaat van het dagelijks leven, zeker voor een relatief kleinschalige scholengemeenschap in de provincie. Er zullen gevoelens zijn van schok, aangeslagenheid, verdriet, medeleven. Leerlingen zullen elkaar misschien onwillekeurig met andere ogen bekijken. Er zal veel gepraat worden onderling, met docenten, met specialisten en hulpverleners misschien. En langzaam en moeizaam zal de school de weg moeten vinden terug naar de rust van alledag, naar het gewone lesgeven en onderwijs volgen, naar een vanzelfsprekende omgang met elkaar.

Regiowoensdag, 31 maart 2004

Meer winkels en woningen op Zaailand

Leeuwarden – Het aantal winkels en woningen op het Leeuwarder Zaailand wordt de komende jaren uitgebreid. Op het plein wordt een nieuw complex gebouwd dat ruimte biedt aan het nieuwe Fries Museum en een aantal winkels.

Regiowoensdag, 31 maart 2004

Elfstedenrondvaart moet Belgen lokken

Leeuwarden - Op initiatief van SPL/VVV Leeuwarden en Willem Wilstra, eigenaar van partyboot Streksum in Drachten, zal vanaf augustus regelmatig een vijfdaagse Elfstedenrondvaart worden gehouden. Doelgroep van de tocht zijn Belgische toeristen.

Regiowoensdag, 31 maart 2004

Talant gaat in huizenbouw

Drachten – Op het terrein van gehandicaptenorganisatie Talant in Drachten, het voormalige Maartenswouden, komt een woonwijk met ruim tweehonderd woningen. Hierover hebben de gemeente Smallingerland en Talant overeenstemming bereikt. Zodra Talant een geschikte projectontwikkelaar heeft gevonden, doet zij het terrein van de hand.

Regiowoensdag, 31 maart 2004

Sporen van bewoning in Terp in Wommels

Wommels - De Terp in Wommels stamt uit de Romeinse tijd, uit de periode tussen het jaar 0 en 400 na Chr. Dat blijkt uit het archeologisch onderzoek dat is gehouden door het bureau ADC uit Bunschoten.

Regiowoensdag, 31 maart 2004

Grondwaterbeheer slecht geregeld

Leeuwarden – Omdat het grondwaterbeheer in Nederland ,,te fragmentarisch’’ is, vindt de Unie van Waterschappen het hoog tijd om dat ,,goed en duidelijk’’ te regelen. Daartoe zijn strengere regels nodig die in een nieuwe waterwet moeten worden vastgelegd.

Geloof & Kerkwoensdag, 31 maart 2004

SoW-kerken brengen kijkwijzer bij ‘Passion’

Leeuwarden – De Samen-op-Wegkerken hebben op hun website een kijkwijzer gezet naar aanleiding van het verschijnen van de film The Passion of Christ .

Geloof & Kerkwoensdag, 31 maart 2004

‘In elke kerkenraad een specialist voor nazorg’

Leeuwarden – In elke kerkenraad zou iemand moeten zitten die als specialisme heeft de nazorg aan (ex-)gedetineerden.

Sportwoensdag, 31 maart 2004

ASC’75: ervaring rijker, maar wel wat armer

Genemuiden – Aan het spraakmakende avontuur van zesdeklasser ASC’75 in het Amstel Cuptoernooi van het district Noord kwam dinsdagavond in Genemuiden een einde. De bekerhouder en koploper van de hoofdklasse C was volgens verwachting een maatje te groot. Maar een afgang werd het niet. ,,We wilden ze onder de tien houden en er zelf eentje maken. Dat is gelukt’’, constateerde doelman Arie Brandsma genoegzaam.

Sportwoensdag, 31 maart 2004

Urk maakt einde aan bekeravontuur Nijland

Leeuwarden - Tweedeklasser Nijland is er dinsdag op eigen veld niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de strijd om de Amstel Cup. Urk maakte met een 0-2 overwinning een einde aan het bekeravontuur van Nijland. De hoofdklasser was niet veel beter dan de thuisclub, maar sprong zorgvuldiger om met de kansen. The Knickerbockers, net als Nijland actief in de tweede klasse K, zorgde voor een stuntje door Flevo Boys uit te schakelen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties