Ald en nij: de deadebetinking is eins in soart jierwikseling | Kollum

Jûn komt it iepenbiere libben wer ta stilstân en harkje de minsken swijend nei inoar. Sûnder mis it plechtichste momint fan it jier. Alteast foar my, mar ik bin grif net de iennige dy’t dat sa belibbet.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

De deadebetinking is eins in soart jierwikseling. Om 19:59:59 hâldt it iene jier op en om 20:02:01 begjint it oare. Dêr tuskenyn leit in nimmenslân, in faze dy’t letterlik neatsizzend is, mar figuerlik beslist net. De lêste jierren wurdt it stiltemomint ek hieltyd swierder. Waarden de redes en foardrachten oer oarloch en frijheid soms in bytsje klisjeemjittige ferhalen, mei de mondiale spanningen fan hjoed frontaal yn byld hearre se krekt hiel aktueel.