Ljouwert, bou op it plak dêr’t wy wenje wolle | Opiny

It is sa fier, de sifers lizze op tafel. De gemeente Ljouwert hat ûndersykje litten wat elk al in skoft wist. Mar leafst 84 persint fan de jongerein wol yn it eigen doarp wenjen bliuwe. Mar ek: mar leafst 21 doarpen sitte hielendal op slot. Der is gjin inkelde wente mear te krijen.

Sfeerbeeld van Jorwert. Veel jongeren willen blijven wonen in het eigen dorp.

Sfeerbeeld van Jorwert. Veel jongeren willen blijven wonen in het eigen dorp. Foto: FD

Op it stuit ha wy te meitsjen mei de neilittenskip fan belied fan in jier as 20 tebek. De stêden moasten groeie. En dat hawwe se dien. De jongste nijbouwiken by Ljouwert binne dêr it resultaat fan. Advertinsjes fan makelers foar dy wiken wurde fia de digitale brievebussen yn de doarpen omraak ferspraat.

Nieuws

menu