Buffersônes De Hem yn Ljouwert tsjûgje fan ferkeardom tinken | Opinie

Buffersônes fan fyftich meter, hûndert meter of mear by De Hem: it wurd allinne al tsjûget fan ferkeardom tinken. As je de natoer beskermje moatte tsjin jesels, sitte je as minsken op in ferkeard spoar.

Een molentje in de Hounspolder bij Leeuwarden.

Een molentje in de Hounspolder bij Leeuwarden.

De Zuidlanden by Ljouwert wurde fierder útrôle, buorskip De Hem komt deroan mei sa’n 400 huzen. De hammer falt op 7 july yn de ried. It liket net mear te kearen: de partijen sitte al te fier yn de boksen om de broek wer út te lûken. It wenningferlet is grut, wurdt sein, en der sit al in soad jild yn.

Nieuws

menu