Commentaar: Bied voldoende steun aan gekozene

De positie van volksvertegenwoordiger is een belangrijke in onze democratie. Het werk moet voor een goede werking van de democratie echter beter worden gewaardeerd, in geld en in ondersteuning.

Senator Gerben Gerbrandy (OSF) treedt na 1,5 jaar terug.

Senator Gerben Gerbrandy (OSF) treedt na 1,5 jaar terug. Foto: Marchje Andringa

Als gevolg van versplintering van het politieke landschap vertegenwoordigen kleine fracties steeds vaker, en op meerdere democratische bestuursniveaus, een deel van het electoraat. Deze vrouwen en mannen verdienen, zowel in ondersteuning als in euro’s, voldoende middelen om hun werk te doen.

Afgelopen week legde Gerben Gerbrandy, die anderhalf jaar namens allerlei regionale partijen de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in de Eerste Kamer vormde, zijn functie neer. In een openhartig interview in deze krant legde de 68-jarige uit Gauw uit wat er als senator op je bordje ligt. Dertien commissies waarin besluitvorming wordt voorbereid en bediscussieerd, en die vergaderingen vinden veelal tegelijkertijd plaats. Daarna een plenair debat met de minister. En dat alles op dinsdag, en met hulp van één fractie-ondersteuner. ,,It komt hjirop del: it wie my te dreech”, concludeerde Gerbrandy.

En Gerbandy is zeker geen politiek lichtgewicht, na dertien jaar wethouder en zes jaar burgervader in Fryslân te zijn geweest.

Het verdient ons respect als iemand besluit zich verkiesbaar te stellen

In de Friese Staten namen deze zittingsperiode al enkele Statenleden afscheid, omdat het werk in het Provinsjehûs niet meer te combineren was met werk, privé en eventuele nevenfuncties. Commissaris van de Koning Arno Brok en net afgezwaaid ‘geweten van de Staten’ Jannie Plender spraken hun vrees uit voor een minder pluriform gezelschap: het Statenlidmaatschap moet niet alleen voor mensen in de pensioenleeftijd haalbaar zijn. ,,De Steaten moatte wol in dwerstroch-sneed fan de befolking bliuwe kinne”, aldus Plender. Het ging hier niet om kleine fracties overigens. Brok pleitte voor een hogere vergoeding. Die ligt nu voor Statenleden duizend euro onder die van het raadslidmaatschap van Leeuwarden.

Op raadsniveau is het werk, na de overdracht van het sociaal domein van rijk naar gemeente in 2015, in omvang en belang toegenomen. Daar komen soms onverkwikkelijke zaken bij als ondermijning. Zo kregen recent raadsleden in Weststellingwerf bezoek van verdachten van criminaliteit, aldus burgemeester Van de Nadort.

Respect

Het verdient ons respect als iemand besluit zich verkiesbaar te stellen in de raad, Staten, Kamer, waterschap of senaat. Een verantwoordelijkheid in onze democratie wordt daarmee genomen. Naast reeds genoemde zaken is ook het afbreukrisico van de volksvertegenwoordiger niet te onderschatten.

Voor deze mannen en vrouwen, en voor onze democratie in het algemeen, is het van groot belang dat het werk voldoende wordt gefaciliteerd om uit te kunnen voeren. Dat is zowel in vergoeding - om er financieel tijd voor te kunnen maken - als in werkondersteuning.