De Fryske taal as tongerlieder | Opiny

Der binne twa mooglikheden: óf it Frysk is fan ‘e wike as tongerlieder brûkt yn de Twadde Keamer, óf de kennis fan de Keamerleden is ûnfoldwaande. Wy meie hoopje dat it in gebrek oan kennis is, soks is ornaris nochris by te spikerjen.

Rechtbanktolken demonstreren bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden tegen de regeling waarbij ze individueel moeten onderhandelen over hun tarief. Uiterst rechts Fedde Dijkstra, een van de drie Friese tolken die het werk heeft neergelegd. Gedeputeerde Sietske Poepjes (in rood) kijkt toe.

Rechtbanktolken demonstreren bij het Paleis van Justitie in Leeuwarden tegen de regeling waarbij ze individueel moeten onderhandelen over hun tarief. Uiterst rechts Fedde Dijkstra, een van de drie Friese tolken die het werk heeft neergelegd. Gedeputeerde Sietske Poepjes (in rood) kijkt toe. Foto: JACOB VAN ESSEN

Ofrûne tiisdei gong it yn de Twadde Keamer oer de ‘tolkekwestje’. De tolken dy’t o sa wichtich binne foar fertochten om dy yn de rjochtseal yn dyn eigen taal, de taal fan it hert brûke te kinnen om harren te ferdigenjen, wurde al jierren stelselmjittich te min betelle. De tolken ûnder lieding fan de Wurdumer tolk Fedde Dijkstra kamen yn aksje en leinen it wurk del. Steateleden tôgen nei De Haach, guon Twadde Keamerfraksjes (CDA, CU, D66, VVD en SP) stelden fragen en de Belgyske tolken ferklearen harren solidêr mei de Nederlânske kollega’s en wegeren as ynfaller op te draven.

Nieuws

menu