De Waddenzee moet een essentiële plek blijven voor trekvogels

Trekvogels in het Waddengebied hebben te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, blijkt andermaal uit nieuw onderzoek. De Waddenzee is nu van vitaal belang voor de vogels. Samenwerking is nodig om dat zo te houden.

Gazen bij Koehool. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het Waddengebied als essentiële pleisterplaats langs de Noord-Atlantische vogeltrek.

Gazen bij Koehool. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het Waddengebied als essentiële pleisterplaats langs de Noord-Atlantische vogeltrek. Foto: ANP

Er zijn duidelijke signalen dat de klimaatverandering sneller gaat dan nog maar een paar jaar geleden algemeen werd gedacht. Dit veroorzaakt nu al grote bedreigingen voor vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute. Dat blijkt uit het rapport Effecten van klimaatverandering op vogels in het Waddengebied, uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft de Waddenacademie opdracht gegeven om op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties in kaart te brengen wat de versnelde klimaatverandering betekent voor de vogels die gebruik maken van de Oost-Atlantische trekroute.

Het rapport Effecten van klimaatverandering op vogels in het Waddengebied bevat de bevindingen en conclusies van het onderzoek. Die geven reden tot zorg. Klimaatverandering wordt vaak gezien als een probleem van de toekomst, maar het is duidelijk dat klimaatverandering nu al grote bedreigingen voor de trekvogels met zich meebrengt.

We kunnen niet alle gevolgen van klimaatverandering langs de trekroutes oplossen

In het rapport beoordeelt Reneerkens de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp om zo de potentiële effecten van klimaatverandering op trek- en broedvogels die de Waddenzee gebruiken te kunnen beschrijven. Klimaatverandering heeft een grote invloed op de leefgebieden van de vogels langs hun hele trekroute.

De omstandigheden in de broedgebieden van wadvogels rond de poolcirkel veranderen nu al sterk, aldus Reneerkens in het rapport. De opwarming van het klimaat gaat daar nog sneller dan bij ons. Als de wereldwijde temperatuur gemiddeld twee graden Celsius stijgt, dan kan dit in het Arctisch gebied vier graden Celsius zijn. Schelpdieren in de Waddenzee, een belangrijke voedselbron voor de vogels, kunnen massaal sterven tijdens hittegolven.

Dit zijn problemen die al op korte termijn optreden. Op de langere termijn kan versnelde zeespiegelstijging bovendien leiden tot het verdrinken van wadplaten, waardoor vogels daar niet meer kunnen foerageren. En nesten op kwelders zullen vaker wegspoelen tijdens voorjaarsstormen.

De Waddenzee ligt op een kruispunt van vogeltrekroutes die het Noordpoolgebied met de Europese en Afrikaanse kusten verbinden. Over de Waddenzee is er, vergeleken met het Noordpoolgebied, nog weinig kennis over de effecten van klimaatverandering op vogels. Zoals afname van geschikt habitat, veranderde ecologisch interacties, veranderingen in fenologie of veranderingen in verspreiding.

Cumulatief

Alle klimaateffecten tezamen hebben een cumulatieve invloed, waarvan de gevolgen nu nog niet te overzien zijn. Waarschijnlijk zullen de overlevingskansen en het voortplantingssucces voor de trekvogels nog sterker afnemen dan we op grond van de op zichzelf staande studies nu weten. We kunnen de klimaatverandering niet stoppen. Wel kunnen we, door een beter beheer van de Waddenzee, vogels de mogelijkheden bieden om de effecten ervan beter op te vangen. Als de vogels immers gezonder zijn, en minder hinder ondervinden van andere (menselijke) drukfactoren, zijn ze beter in staat om te gaan met de veranderende omstandigheden.

Het is belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering voor vogels binnen het Waddengebied op te vangen. Met name door de vogels hun foerageer- en rustmogelijkheden te blijven gunnen en zo mogelijk nog uit te breiden. PRW neemt daarom initiatief om, samen met natuurbeheerders en overheden in het Waddengebied, nog dit jaar een maatregelenpakket te ontwikkelen dat daarop gericht is.

Beslissingen over Waddenzee kunnen nu aan één tafel genomen worden

Het nieuwe Waddenbestuur moet nu snelle beslissingen nemen en bovendien duidelijker maken wie welke taak heeft. Daarvoor is het opgedeeld in drie partijen: het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, het Omgevingsberaad Waddengebied en de Beheerautoriteit Waddenzee. In het kort betekent dat: een partij die beleid maakt, een partij die erop toeziet dat dat beleid wordt uitgevoerd en een inspraakpartij.

We kunnen niet alle gevolgen van klimaatverandering langs de trekroutes oplossen. Vanuit de verantwoordelijkheid van PRW voor de bescherming van het ecosysteem van de Waddenzee, inclusief de vele duizenden vogels die in het gebied overwinteren of het gebruiken als tankstation en rustplaats op hun trekroute, kunnen we er gezamenlijk wel voor zorgen dat de omstandigheden hier zo optimaal mogelijk worden. De Waddenzee is nu al een essentiële plek langs de trekroute. Als de omstandigheden hier verbeteren is dat niet alleen goed voor de lokale vogels, maar geeft het vogels ook een grotere kans zich aan te passen aan het veranderende klimaat elders langs de trekroutes. Om dit te bereiken zullen we met alle beheerders en gebruikers van het Waddengebied moeten samenwerken.

Ook zal er meer onderzoek nodig zijn om beter te begrijpen hoe klimaatverandering op de trekvogels en hun omgeving inwerkt en wat het handelingsperspectief is om daar wat tegen te doen. Er is nu nog geen samenhangend onderzoeksprogramma naar de effecten van klimaatverandering op de natuurwaarden van de Waddenzee, en dus evenmin voor de trekvogels. Het is hoog tijd dat dit wordt opgezet.

U kunt ons helpen de journalistieke onafhankelijkheid in Fryslân te waarborgen. Klik hier om een bijdrage te leveren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus? Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws

menu