It is net maklik om supporter fan Ajax te wêzen. Kampioenskippen of bekers wurde gauris wûn, sadat ferlieze fielt as falle yn in ûneinich djip ravyn, fol krises, eksistinsjele leechte en panyk | Kollum

Hoewol’t ik noch altyd yn berie bin wat ik derfan fyn, hoopje ik dochs dat Feyenoord wûn hat. Je moatte de moed hawwe om de fijân yn ’e eagen te sjen, dêr wurde jo minder senuweftich fan. Grinzen sljochtsje, dat is pas echt sportyf.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Dizze kollum is skreaun op tiisdei, sadat ik jo de útslach fan de finale tusken Feyenoord en AS Roma net meidiele kin. Myn tip dêrom: sjoch teletekst. Ik bin ek yn berie wat ik derfan fine moat – ik bin Ajax-supporter, dat sa. De animositeit tusken de klups is fansels legindarysk en giet soms troch freon- en kundskippen hinne. Alles is yn mannich fermidden besprekber, mar guon tema’s net. Myn taktyk is dan altyd dat ik noait oan it bashen gean, want mienings en oardielen komme op in dei sûnder genede as in boemerang werom.

Fuotbalplaatsjeboek

Nieuws

Meest gelezen

menu