Mei saaie klean wol ik stikem in soart statement meitsje. Ik doch net gewoan om’t dat al gek genôch is, mar etalearje in foarkar foar it moaie fan basic | Kollum Jaap Krol

Lykas jo ha ik klean oan. In broek, in mouhimd, in bloes, in trui, in pear sokken. Ik ha meastal wat skiere klean oan, om’t ik it ferpof der jild oan út te jaan. Ien kear yn de trije jier keapje ik ien of twa broeken, al it oare komt fan de Omrinwinkel. Skier wol dus sizze: net echt sprankeljend of neffens de nije trends, mar gewoan saai.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

It wol trouwens net sizze dat ik net idel bin of sa. Mei saaie klean wol ik stikem ek in soart statement meitsje. Ik doch net gewoan om’t dat al gek genôch is, mar etalearje in foarkar foar it moaie fan basic . Moai simpel is meastal smaakfol.

Nieuws

menu