Je hawwe der neat oan as je as tsjinstanners de stânpunten fan de oare net beprate kinne. Miskien is dat wol de grutste krisis | Kollum Jaap Krol

Myn freondinne seit altyd dat raze net de oplossing is, mar ik frege my ôf of dat kloppet. Al dy tsjinstanners om my hinne jage my it idee oan dat ik folslein allinnich stean, as bin ik de iennichste dy’t de kommende ramp(en) oankommen sjocht.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Ik moast snein efkes foar in pak kofje nei de Albert Heijn, doe’t ik oan de râne fan in demonstraasje belâne. De gearkomst wie organisearre troch Samen voor Nederland, in aksjegroep dy’t it allegear oars hawwe wol en dêrta graach komplottearret. Talleaze omkearde flaggen en bûsdoeken yllustrearren it tema ‘Niet onze regering’, in boadskip dy’t priizge waard mei reggaemuzyk en spandoeken oer universele leafde, ynternasjonale solidariteit en begryp.

Nieuws

menu