NS Publieksprijs: oanhingers fan in partij dy’t ropt om mear demokrasy meitsje misbrûk fan it troch harren sels propagearre direkte stimrjocht | Kollum Jaap Krol

Soms liket it hiele literêre bedriuw op ien grutte priisfraach, mei oan de ein in winner. In echte kwaal fan de literatuer, dy’t ik yn oare foarmen fan keunst net sa gau sjoch.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Ferskate FvD-oanhingers hiene ferlet fan omtinken, dêrom torpedearren se de ferkiezing fan de NS Publieksprijs. Stimmers hiene sûnder te witten in stim útbrocht op it boek Het Coronabedrog fan lieder Baudet, sadat dy pronkje koe mei de miening fan it folk en dêr in priis foar krige.

Nieuws

menu