Oarloch en fuotbal | Kollum Jaap Krol

Faak mjit ik de impact fan allerhanne lytsskalige ellinde of wrâldwide malheur ôf oan de prestaasjes fan myn favorite fuotbalklup. Yn de Oekraïne-krisis is dat fansels net oars.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

As myn favorite fuotbalklup dus ferliest komt der in kearnoarloch en as er wint is der krekt wat mear romte foar dialooch. Spilet er lyk dan komt der foarearst gjin kearnoarloch, mar is wol de niisneamde gruttere romte foar dialooch wer in slachje lytser wurden.

Nieuws

menu