Tuinbouwkassen bij Berltsum, in dit deel van de provincie een belangrijke Economische tak.

Opinie: Fryslân is geen eiland of Gallisch dorpje, maar onderdeel van een grotere economie

Tuinbouwkassen bij Berltsum, in dit deel van de provincie een belangrijke Economische tak. Foto: Niels Westra

Provinciale Staten praten morgen over de Friese economie. Coalitiepartner CDA vraagt alvast aandacht voor goed onderwijs, woningbouw en de coöperatieve gedachte.

In de aanloop naar de bespreking van de beleidsbrief economie heeft de CDA-fractie afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met ondernemers, vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en inwoners van Fryslân. Wij kunnen volledig achter de ingezette koers en ambitie op het gebied van circulariteit staan. We mogen echter niet vergeten dat de meesten van ons op dit moment ook de luxe en financiële middelen hebben om stappen in die richting te zetten.

In Fryslân leeft een op de twaalf gezinnen onder de armoedegrens (Data Fryslân/CBS oktober 2020). Die gezinnen zijn bezig met overleven, niet met circulair leven. Daarom is het belangrijk om niet alleen te kijken naar materiële circulariteit, maar ook naar de menselijke kant en onze doelen te koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG). De provincie kan zelf een goed voorbeeld geven door brede duurzame ontwikkelingsdoelen dominant op te nemen in haar aanbestedingen.

Belangrijkste kapitaal

Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de provincie en we hebben iedereen hard nodig om in de toekomst brede welvaart te behouden. Over een aantal jaren is onze grootste bevolkingsgroep niet 50+, maar 60+. Dit biedt aan de ene kant kansen voor bijvoorbeeld de gastvrijheidseconomie en de zorg. De bedreiging is echter een tekort op de arbeidsmarkt en een gevecht om talenten.

Er zullen meer banen dan werknemers zijn, iets wat in een aantal sectoren nu al zichtbaar is. Zet daarom maximaal in op het aansluiten van het onderwijs op dit vraagstuk, op het behouden en aantrekken van talent en op brede arbeidsparticipatie.

Zet maximaal in op het aansluiten van het onderwijs op dit vraagstuk, op het behouden en aantrekken van talent en op brede arbeidsparticipatie

De CDA-fractie heeft eerder aandacht gevraagd voor bedrijven en inwoners van Fryslân die ondersteuning kunnen gebruiken bij het ondernemen, werken en leven in het digitale tijdperk. Nog niet iedereen is letterlijk en figuurlijk aangesloten, waardoor kansen blijven liggen. We hopen en verwachten dat het op handen zijnde Friese onderwijsakkoord een helpende hand kan bieden in dit vraagstuk.

Voldoende aandacht voor onze Friese bedrijven is op dit moment belangrijker dan het aantrekken van bedrijven van buiten. In een recent verschenen rapport van de Rabobank over lokaal ondernemerschap in diverse regio’s komen behoorlijke verschillen naar voren. Súdwest-Fryslân scoort bijvoorbeeld relatief hoog. Ambitie en kwaliteit van ondernemers is een belangrijke oorzaak van de verschillen.

Lees ook: Veel nieuwe bedrijven in Fryslân, al brengt corona wel spanning

Het CDA ziet in het verbeteren van ondernemerscompetenties een mooie rol voor de provinciale uitvoeringsorganisatie Yn Business. Belangrijk hierbij is dat bedrijven meerwaarde en hoogwaardige kennis gaan toevoegen. De provincie kan hierbij aansluiting zoeken bij bestaande sterke sectoren en hier clusters omheen bouwen. Succesvol voorbeeld is het Innovatiecluster Drachten wat inmiddels een aantrekkende werking heeft over de provinciegrenzen heen.

Woningaanbod

Ondernemers geven nu al aan dat voor het aantrekken van talent het woningaanbod te beperkt is en een rem vormt op economische groei. Bij de huidige economische en demografische vraagstukken hoort een ambitieuze woningagenda met meer (en betaalbare) woningen en een aantrekkelijk woonklimaat met de voorzieningen die daarbij horen. Niet alleen de basisvoorzieningen en infrastructuur, maar ook met voldoende aandacht voor cultuur en een goed sociaal klimaat. Fryslân mag hierin ambitieuzer zijn.

Lees ook: Opinie: Gelok op 1? Gelok op 1! No mear fan papier nei de praktyk!

Nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen zijn nodig om circulariteit te versnellen. De coöperatieve ondernemingsvorm kan hierin oplossingen bieden, omdat dit een van de weinige samenwerkingsvormen is waarbij verschillende stakeholders gestructureerd werken aan complexe oplossingen met één gezamenlijk doel voor ogen.

Agri- en Food is een belangrijke pijler onder de Friese economie en daarnaast de sleutel in het sluiten van kringlopen. Fryslân moet hierin ambitieus zijn

Fryslân heeft een rijke landbouwgerichte coöperatieve historie, waarop we verder kunnen bouwen. Het is dezelfde landbouw die we in de beleidsnotitie missen. Agri- en Food is een belangrijke pijler onder de Friese economie en daarnaast de sleutel in het sluiten van kringlopen. Fryslân moet hierin de ambitie hebben haar vooraanstaande positie verder uit te bouwen.

Gallisch dorpje

Fryslân is geen eiland of Gallisch dorpje uit een stripboek, maar onderdeel van een landelijke, Europese en globale economie. Het Friese bedrijfsleven is in denken en doen vaak verder dan de politiek en het openbaar bestuur. Vanuit het bedrijfsleven komt het signaal dat de noordelijke samenwerking beter kan. Er leven hier en daar nog kleine ongrijpbare sentimenten die een optimale samenwerking in de weg staan.

Lees ook: Opinie: Van dubbeltjes kwartjes maken in Noord-Nederland

Het mag en kan niet zo zijn dat noordelijke initiatieven mislukken, omdat we verzanden in discussies over lussen en omwegen zonder naar het grotere belang te kijken en elkaar hierin ook deelsuccessen te gunnen. De drie noordelijke provincies hebben op het thema economie vergelijkbare vraagstukken en vrijwel dezelfde uitgangspositie. Samen staan we sterker dan alleen.

De ingezette economische koers gericht op brede welvaart is onderscheidend en past bij het karakter van Fryslân. Met iets meer ambitie en samenwerking kan Fryslân haar eigen koers vervolgen zonder dat we worden ingehaald.

Aebe Aalberts zit voor het CDA in Provinciale Staten. De Beleidsbrief Economie staat op de agenda van Provinciale Staten van morgen