Opinie: Kies voor vrijliggend fietspad Wier-Berltsum

In de gemeente Waadhoeke woedt een discussie over de aanleg van fietspaden. Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie hebben een plan gemaakt om twee fietspaden mogelijk te maken.

De Gernierswei tussen Berltsum en Wier. De verkeerssituatie is voor fietsers levensgevaarlijk op de onverlichte weg.

De Gernierswei tussen Berltsum en Wier. De verkeerssituatie is voor fietsers levensgevaarlijk op de onverlichte weg. Foto: Marchje Andringa

De afgelopen maanden is de gemeenteraad van Waadhoeke herhaaldelijk om medewerking gevraagd om een aantal fietsverbindingen te verbeteren. Zo pleit dorpsbelang Oosterbierum al een paar jaar voor een veilige fietsverbinding via de hoofdfietsroute vanaf Kleaster Lidlum via de Mûntsewei richting Franeker en pleiten de dorpen Minnertsga, Wier en Berltsum en werkvoorzieningschap Empatec voor een veilige fietsverbinding tussen Menaam en Wier (langs de Gernierswei). Daarnaast willen de dorpen Baaium, Winsum en Wjelsryp graag een vrijliggend fietspad naar het treinstation bij Hatsum.

Voor deze laatste twee projecten heeft de gemeenteraad op 2 juli 2020 een motie ingediend en op 5 november is een raadsbreed gesteund amendement ingediend waarin wethouder Boukje Tol werd opgeroepen om alternatieven en financieringsmogelijkheden te onderzoeken. De fracties van ChristenUnie, VVD en Gemeentebelangen willen de wethouder ondersteunen en hebben een uitgewerkt voorstel aan het college aangeboden waarbij naar verwachting ruim 600.000 euro bespaard kan worden op de aanleg van het fietspad langs de Gernierswei. Hiermee wordt de aanleg van het fietspad langs de Gernierswei en het fietspad Hatsum-Winsum betaalbaar. Dit voorstel wordt ondersteund door de betrokken dorpen en door Empatec.

Haak

Door de komst van de Haak om Leeuwarden en het wegvallen van de brug bij Deinum kiezen vooral de inwoners uit het noordoosten van Waadhoeke er nu voor om via Dronryp en Winsum richting Sneek te rijden. Dat betekent dat het autoverkeer tussen Hatsum en Winsum van dezelfde weg gebruik moet maken als de fietsers. Zet daar het veelvuldige en almaar groter wordende landbouwverkeer naast en het mag duidelijk zijn dat de fietsers hier in de knel komen en dat de weg als zeer onveilig bestempeld kan worden.

De gemeente Menameradiel heeft jaren geleden al grond aangekocht voor een vrijliggend fietspad en het deel tussen Dronryp en Hatsum reeds aangelegd. Helaas heeft de gemeente Littenseradiel destijds bij de ruilverkaveling de vogel over het net laten vliegen, anders was dit fietspad al lang in zijn geheel een feit geweest. Maar gedane zaken nemen geen keer en nu staat de gemeenteraad van Waadhoeke voor de keus om voor het resterende stuk wel of geen geld uit te trekken.

Gernierswei

Dit fietspad is deels al aanwezig. Vanaf Menaam tot halverwege Berltsum ligt een goed en vrijliggend fietspad langs de Gernierswei. Vanaf de Sânwei kun je vervolgens langs het water, of via het tuinbouwgebied, veilig naar Berltsum fietsen. Ook zijn er nog twee alternatieven over de oude Menamerdyk.

Fietsen over de Gernierswei is toegestaan, maar is gelet op het drukke en zware autoverkeer beslist niet aan te raden. Automobilisten rijden er gemiddeld tachtig kilometer per uur, waar zestig kilometer per uur is toegestaan.

Helaas moeten de werknemers van Empatec (kwekerij It Wiid), wegens het ontbreken van een fietspad wel over de drukke en gevaarlijke Gernierswei naar hun werk reizen. In de zomermaanden betreft dit per dag circa vijftig fietsers. In de wintermaanden kiest een groot deel van de fietsers, wegens het ontbreken van een veilig fietspad, uit voorzorg voor het openbaar vervoer of eigen auto.

Vijf manieren

Vanaf Menaam kun je, inclusief de route via de Gernierswei, op vijf manieren naar Berltsum fietsen, daar hoeft geen extra vrijliggend fietspad bij. Wel kan de bewegwijzering een stuk beter. Het geld dat hiermee bespaard wordt, steken wij liever in de aanleg van het fietspad tussen de Kleasterdyk bij Berltsum en Wier. Hier is niet alleen Empatec mee geholpen. Er kan ook een verbinding worden gemaakt met het recreatieve fietspad en de Marrekriteligplaats aan het Berltsumer Wiid.Bij de discussie over de wenselijkheid van de twee fietspaden waarschuwde wethouder Tol dat er naar aanleiding van de Startnotitie over het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) een groot aantal wensen waren binnen gekomen en dat er, gelet op het beschikbare budget, nog keuzes gemaakt moesten worden.

Helaas vergat de wethouder te vermelden dat er vanuit het GVVP helemaal geen geld was, uitgezonderd het zogenoemde procesgeld om plannen op te stellen, inspraakrondes te houden et cetera. De aanleg van fiets- en wandelpaden en het veiliger maken van wegen moet dus voor een deel uit andere potten komen.

Helaas heeft de gemeente Littenseradiel bij de ruilverkaveling de vogel over het net laten vliegen

Het rijk heeft de afgelopen maanden geld beschikbaar gesteld voor veilige fietsverbindingen. De fracties van Gemeentebelangen, ChristenUnie en de VVD in Waadhoeke gaan er vanuit dat wethouder Tol hier inmiddels werk van heeft gemaakt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van deze subsidiemogelijkheid.

Het fietspad van Hatsum naar Winsum is begroot op 680.000 euro, dat van Menaam naar Wier op 1.030.000 euro. Door het laten vervallen van het deel Sânwei-Berltsum en een aangepaste uitvoering van het deel Berltsum naar Wier komen de kosten voor het fietspad langs de Gernierswei op circa 375.000 euro, in plaats van 1.030.000 euro.

Dit betekent dat beide fietspaden al voor het geraamde bedrag voor alleen het fietspad langs de Gernierswei kunnen worden aangelegd. College van B en W en gemeenteraad van Waadhoeke, u bent nu aan zet.

Haaye Hoekstra is gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen Waadhoeke. Hij schreef deze bijdrage mede namens VVD en ChristenUnie

Nieuws

menu