De QR is te bot driuwsân en wurket stigmatisearring en útsluting yn ‘e hân | Opiny

It liket derop dat de wrâld hjoed-de-dei yndield is yn twa kategoryen: O of G. En dat de iene dan de skuld krijt foar it lijen en de beheiningen fan de oar. Neffens my doocht dat net en is it frijwat polarisearjend.

Een mobiele telefoon met de QR-code via de app CoronaCheck.

Een mobiele telefoon met de QR-code via de app CoronaCheck. Foto: Koen van Weel

Sytze Faber hat it yn syn Contrapunt fan 16 oktober oer skakers dy’t ôfsizze yn ferbân mei de coronapas. In sitaat dêrút: ‘Ongevaccineerden kunnen gevaccineerden besmetten met zogenaamde doorbraakinfecties.’ It liket derop dat de wrâld hjoed-de-dei yndield is yn twa kategoryen: O of G. En dat de iene dan de skuld krijt foar it lijen en de beheiningen fan de oar. Neffens my doocht dat net en is it frijwat polarisearjend.

Nieuws

menu