Sjenswizen | Kollum Jaap Krol

Ik lies dat Angelo Meijers op 23 febrewaris nei Reduzum e.o. komt foar in lêzing yn it tsjerkje fan Friens. Ik ha it gefoel dat Meijers net in bydrage leveret oan de leefberheid yn Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Neffens syn website is er in ‘teacher, author, coach en speaker’, wat fansels moaie titels binne. Mar ik waard ek triggere troch it feit dat Meijers him yn dy rollen mingt yn it koroanadebat. Ik ha dêrom in pear websites (quoiure.nl, calltheone.com – net in feestje) opsocht om te lêzen wat er sa allegear fynt en skriuwt.

Nieuws

menu