Ik wit al myn hiele libben lang dat we ús eigen kwetsberheid kreëarje. Ik wit it net allinnich, elkenien wit it | Kollum Jaap Krol

Krekt de liberale partij fan yndividuele frijheid én eigen ferantwurdlikheid wiist foar it gemak faak nei dy bliksemse oerheid, dy’t elkenien bememkjend op ’e nekke sit. No wol ik Jan Huitema dêr net fan betichtsje, mar dat betiden struktureel ôfjaan op beliedsmakkers en inisjatyfnimmers is wol in earnstige kwaal fan ús tiid.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Yn in petear yn Trouw fan 18 juny sei boer en Europarlemintariër Jan Huitema: ‘Het bedrijf van een boer, daar zit zijn ziel en zaligheid in. Kijk, ik begrijp ook de mensen die wachten op een huis. Ik snap heel goed de mensen die graag de natuur willen beschermen. Maar weet men ook welk leed er wordt veroorzaakt bij de boerengezinnen thuis?’

Nieuws

menu