Us goed 400 doarpen en plakken fertsjinje alle stipe | Opiny

It wurk dat Doarpswurk docht stipet it sosjale semint yn Fryslân. Deputearre Steaten siket no nei in oare foarm om dat te behâlden. Dat is in mooglikheid, mar smyt dan net it besteande fuort, foardat der wat nijs foar yn it plak komt dat krekt sa goed is.

Een fietser in de buurt van Wirdum.

Een fietser in de buurt van Wirdum. Foto: Marchje Andringa

Ferline wike kaam it nijs nei bûten dat de Provinsje Fryslân besunigje moat. Weromrinnende reserves, minder ynkomsten út oandielen, legere opsinten en in werferdieling fan it Provinsjefûns troch it Ryk, liede derta dat de tiid foarby is dat Fryslân in soad ekstra dwaan koe foar har ynwenners.

Nieuws

menu