Ynsette op wetterstof is achterhelle | Opinie

Stribjen nei in wetterstofekonomy is achterhelle. It is better yn te setten op griene stroom, skriuwt Jaap Klimstra.

Yn Nederlân komt noch mar sa ‘n 6 prosint fan alle enerzjytafier fan wynmûnen en sinnepanielen.

Yn Nederlân komt noch mar sa ‘n 6 prosint fan alle enerzjytafier fan wynmûnen en sinnepanielen.

Haadartikels yn it Friesch Dagblad jouwe de miening fan de krante. Mieningen binne lykwols gjin feiten, al is net elk it dêr tsjintwurdich mear oer iens.

Nieuws

menu