Het dorpshuis van Achlum is vernieuwd. En nu kunnen bezoekers 'sûnder pineholle trochdrinke'

Een gymzaal met multifunctionele vloer en zonnepanelen op het dak, maar ook: een veel kortere bierleiding. ,,Dat ik hoopje dat wy no minder geseur oer it bier krije”, zegt Jelmer Bruinsma van het opgeknapte Dorpshuis De Singel.

Bestuurslid van het dorpshuis Jelmer Bruinsma (links), voorzitter Bert Faber (rechts) en aan de overkant van de tafel wethouder Jan Dijkstra en zijn echtgenote in het vernieuwde dorpshuis van Achlum.

Bestuurslid van het dorpshuis Jelmer Bruinsma (links), voorzitter Bert Faber (rechts) en aan de overkant van de tafel wethouder Jan Dijkstra en zijn echtgenote in het vernieuwde dorpshuis van Achlum. Foto: Simon Bleeker

Misschien wel de belangrijkste verbetering die de renovatie van het dorpshuis in Achlum heeft opgeleverd: de koeler met twee fusten bier die nu direct onder de tap staan.

,,Earder hiene wy in lieding fan 25 meter lang nei de bierfetten yn de kuolling ûnder it poadium”, vertelt dorpshuisbestuurder Jelmer Bruinsma. ,,Dat joech gauris geheister. Dan kaam der skom yn ’e lieding en dêrtroch wiest oan it begjin fan in nij fet samar trije liter bier kwyt. En alle wiken moast dy hiele lieding skjinmakke wurde.”

De leiding van tap naar vat is nu gereduceerd tot één meter. Dat zal de smaak ten goede komen, verwachten ze in het dorpshuis.

,,Jim moatte derom tinke dat de ‘koolzuurdruk’ tenei leger wêze moat om’t de lieding folle koarter is en it bier hjir goed kâld bliuwt”, legt Johan Okkinga de mensen van het dorpshuis uit bij een kopje koffie en een stukje oranjekoek.

,,It ‘koolzuurgehalte’ fan it bier giet omleech, dus je krije der minder gau pineholle fan. Kinst der dus op in jûn pak ’m beet tsien glêzen mear fan drinke”, grapt Okkinga. Hij is van groothandel FOOX, leverancier van het bier.

Gedateerd

Zaterdag was het vernieuwde dorpshuis alvast open voor subsidiegevers, sponsoren en andere relaties die aan de renovatie hebben bijgedragen, die al met al zo’n 265.000 euro kostte. De werkzaamheden waren in november begonnen.

,,It wie der echt oan ta. It eage datearre, mei in soad brune tegels ensa”, zegt Bruinsma. Bovendien was er lekkage in het cafégedeelte en het gebouw, sinds 2004 als dorpshuis in gebruik, was slecht geïsoleerd.

Het cafédeel heeft een nieuw plafond gekregen, de vloeren zijn opgeknapt, er is een likje verf aangebracht en de raambekleding is aangepakt. Ook staat er een nieuw biljart ,,en de lampen binne refurbished ”, vult projectsecretaris Daniëlle de Bruin aan.

In de zogenoemde pimpcommissie heeft zij de aankleding van het dorpshuis uitgedacht, samen met twee vrijwilligers met een beroepsmatige achtergrond in de interieurstyling.

Jong en âld mei-inoar

De toiletten zijn opgefrist en in de foyer zijn terracottakleurige tegels vervangen door trendy antraciet. Het voormalige rookhok is de nieuwe koeling geworden, waar Heineken, Rivella en Pepsi al staan te wachten op dorstige dorpelingen.

Een grote wandfoto in grijstinten toont Achlumers van alle leeftijden tijdens een dorpsfeest in 2012. ,,Sa sjogge wy Achlum graach: jong en âld dy’t mei-inoar wille hawwe”, zegt De Bruin.

De gymzaal is een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Wanneer de ruimte voor feesten, theater of andere niet-gymnastische activiteiten werd gebruikt, moest er iedere keer een laag folie over de vloer worden gelegd. ,,As it bûten begûn te reinen en it feest moast ynienen binnendoar fierder, dan wie dat wol lestich”, zegt De Bruin.

De nieuwe vloer, met dempende laag eronder, is geschikt voor alle soorten van gebruik. Je kunt erop handballen én je kunt er met naaldhakken op dansen.

Groot feest

Op het dak zijn negentig zonnepanelen geplaatst, waardoor het Dorpshuis qua elektriciteit prima quitte kan spelen. Er is nog wel een gasaansluiting. Beter geïsoleerde ramen maken het gebouw bovendien een stuk zuiniger.

Veel nieuwe spullen werden in de buurt aangeschaft en een hoop werkzaamheden konden door installateurs en bouwbedrijven uit het dorp worden uitgevoerd. ,,Wy binne hiel tefreden hoe’t it ferrûn is en bliid mei it resultaat”, zegt Bruinsma.

Als de coronaregels verder zijn versoepeld, hoopt het bestuur in de herfst de renovatie van het dorpshuis groot te kunnen vieren met het hele dorp.

Aan het bier zal het in ieder geval niet liggen.