Er komt 50.000 euro beschikbaar voor de bescherming van weidevogels, grondbezitters kunnen subsidie krijgen wanneer minimaal vijf nesten gevonden zijn

De Provincie Fryslân trekt het geld uit om tussen 3 mei en 10 juni weidevogelnesten en kuikens te beschermen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor aanwezige gruttonesten wanneer er minimaal vijf gevonden zijn.

Grutto in kruidenrijk grasland.

Grutto in kruidenrijk grasland. Foto: Jan Spoelstra

Als er ook nesten van de tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut, watersnip of kemphaan aanwezig zijn kan daar ook subsidie voor aangevraagd worden. Zo poogt de provincie om zo’n achthonderd vierkante kilometer land onbewerkt te houden, zo lang de kuikens aanwezig zijn. Ook mensen die niet deelnemen aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de provincie kunnen van deze regeling gebruikmaken. Per nest ontvangt de aangever zestig euro.

Nieuws

menu