Hemme en Jannie Steen uit Heerenveen zijn 65 jaar getrouwd: samen sporten en irritaties blijmoedig bijleggen

Binnenkort zijn ze 88 en 90, maar nog altijd staan ze twee keer per week op de tennisbaan. Vandaag zijn Hemme en Jannie Steen uit Heerenveen 65 jaar getrouwd.

Het echtpaar Steen is 65 jaar bij elkaar.

Het echtpaar Steen is 65 jaar bij elkaar. Foto: Jilmer Postma

,,Moatst sjen: wat wiene wy doe noch jong, hin.” Hemme Steen wijst naar de trouwfoto van 27 juli 1956, gemaakt voor de deur van de notaris in Marrum. Inderdaad zagen ze er 65 jaar geleden een stuk jonger uit, maar nog altijd zijn Hemme en Jannie zeer vitaal voor hun leeftijd; over een paar weken worden ze 90 respectievelijk 88.

Ze wonen zelfstandig in hun eengezinswoning in De Greiden in Heerenveen, zonder huishoudelijke hulp, en staan nog altijd twee keer in de week op de tennisbaan van Ten Woude hun balletjes te slaan.

Gemeenschappelijke hobby’s

Het was ook de sport die de twee, vijftien en zeventien jaar oud, samenbracht in Marrum. ,,Wy hawwe fan jongs ôf in soad mienskiplik”, zegt Hemme. Jannie: ,,Dûnsjen, bridgen, reedriden.” Hemme: ,,Fiskjen, fierljeppen, aaisykjen. At der wat te dwaan wie op it sportfjild wiene wy derby.”

En later kwam het tennissen daar dus nog bij. Hemme had dat eind jaren vijftig opgepakt, met een tweedehands racket met darmbespanning, en later kwam Jannie erbij. ,,It is net allinnich beweging, mar ek in sosjaal barren”, zegt Hemme. ,,In praatsje en in bierke nei ôfrin. Jannie tocht: dêr moat ik by wêze, dus dan gean ik ek mar tennisje.”

Dat is alweer zo’n 45 jaar geleden. Toen woonden ze al in Heerenveen, maar daarvoor hadden ze eerst elders gewoond. Omdat ze maar geen huis konden krijgen – de woningnood – hadden ze eerst zeven jaar verkering. Hemme werkte als timmerman in het bedrijf van zijn vader. In de avonduren haalde hij papieren voor bouwopzichter/tekenaar. Toen kon hij een baan krijgen bij Hoogovens in Delfzijl. ,,As ik troud wie koe ik der daliks in wenning by krije.”

Bouw- en Woningtoezicht

,,Wy moasten dus eins trouwe, mar dan yn in oare betsjutting as oars”, lacht Jannie. Enige tijd later verhuisden ze naar Schiedam, waar Hemme bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente ging werken. Ze kregen drie kinderen en verhuisden naar Heerenveen, omdat Hemme daar opzichter/tekenaar utiliteitsbouw werd. Hij heeft meegewerkt aan de bouw van menig schoolgebouw in Heerenveen. Intussen bouwden ze hun eigen huidige woning, en begeleidde Hemme ook nog de verbouwing van de Kruiskerk.

Dat was een intensieve tijd. Jannie werkte parttime als secretaresse bij ingenieursbureau Oranjewoud. ,,Nei it wurk thús iten en de bern op bêd bringe en dan om acht oere nei ús nije hûs, wêr’t ik oan de betonmûne stie”, vertelt ze.

Na twee, tweeënhalf jaar was het huis klaar. ,,It wie hurd wurkje, mar ast jong bist kinst in protte oan”, zegt Hemme.

Altijd bezig

Het tekent de actieve houding van het stel. Hemme was ook nog bestuurslid bij gymnastiekvereniging CSC en ouderling in de kerk. Jannie was jeugdouderling en deed tot vijf jaar geleden pastoraal werk in de kerk. Tegenwoordig is dat de Trinitaskerk.

Inmiddels zijn er acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. ,,Wy binne hiel ryk segene. Al it goede dat wy krigen ha, sjogge wy as in jefte fan God en dêr binne wy tankber foar.”

Wrijving

,,Wy hawwe 65 jier hartstikke gelokkich west”, zegt Hemme. Natuurlijk is er ook wel eens wat spanning geweest. Jannie: ,,Doe’t de bern lyts wiene siet Hemme altyd yn kommisjes en koe ik noait fuort. Allinnich de tiisdeitejûn wie foar my, dan gong ik nei de gymnastyk. Doe wiene der wol ris wat yrritaasjes.”

Hemme: ,,Jannie is wat presizer en ik wat sloardiger; dat jout wolris wat wriuwing. Der wiene yndie wol ris wat skermutselingen, mar wy koene it ek altyd bylizze. Wy losse alles bliidmoedich op. En altyd op deselde dei: wy giene noait mei problemen op bêd.”