'Afvalwater zuivelfabriek Gerkesklooster beschadigt riool'

Het afvalwater dat de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster loost op de riolering, moet niet vuiler worden. Dat schrijft de gemeente Achtkarspelen in een zienswijze aan Gedeputeerde Staten. De gemeente is bang dat de werking van het riool anders ‘verder kan verslechteren’.

Voorbeeldfoto van een waterzuiveringsinstallatie vanuit de lucht.

Voorbeeldfoto van een waterzuiveringsinstallatie vanuit de lucht. Foto: Rob Engelaar Rob Engelaar

De provincie wil de norm voor de minimale en de maximale vuillast van het looswater juist wat verhogen. Wetterskip Fryslân en de zuivelfabriek zijn het erover eens dat dit prima is.

,,Gruttere bedriuwen lykas in molkfabryk ha faak in eigen foarsuvering foar’t it wetter loasd wurdt op it rioel”, legt woordvoerder Michiel Zijlstra van Wetterskip Fryslân uit. Door die voorzuivering daalt het zogeheten biochemisch zuurstofverbruik van het water.

Achtkarspelen niet blij

,,It is wat in technysk ferhaal, mar it gefolch is yn elk gefal dat fosfaten en nitraten minder effisjint ferwidere wurde kinne yn de wettersuveringsynstallaasje fan it Wetterskip”, aldus Zijlstra. Minder voorzuiveren bij de zuivelfabriek betekent dus efficiënter zuiveren bij de installatie van het Wetterskip.

Achtkarspelen is er echter niet blij mee. Het afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering voordat het de zuiveringsinstallatie bereikt. De gemeente is bang dat het riool beschadigd raakt door het vuilere water. Nu al kan ‘de doelmatige werking van het gemeentelijk riool niet worden gegarandeerd’ door de lozingen van FrieslandCampina, schrijft de gemeente. Het verhogen van de normen zou de toestand nog verergeren, meent Achtkarspelen.

Gjin panyk

Wethouder Max de Haan verzekert echter dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat het riool naar behoren functioneert. ,,Gjin panyk, hear, it rioel wurket prima, mar der binne wol beskeadigings fêststeld yn de buert fan it molkfabryk.”

De Haan stelt dat de omvang van de beschadiging door een inspectie beter in beeld gebracht moet worden en dat de partijen dan samen om tafel gaan om te bepalen hoe de schade hersteld en de kosten verdeeld moeten worden.

Zijlstra van het Wetterskip begrijpt de zorgen van de gemeente, maar denkt niet dat een hogere lozingsnorm tot grotere schade aan het riool zal leiden. ,,Lykwols, it is goed om mei-inoar om tafel, want wy ha allegear baat by in goed funksjonearjend riolearings- en suveringsstelsel.”