Al vijftig jaar is jeugdsoos It Pypke een begrip in Suwâld: 'Je bouwe hjir in groep freonen op dêr’t je, ek as je studearje, yn it wykein nei werom geane'

Zaterdag viert jeugdsoos It Pypke in Suwâld haar 50-jarig bestaan. Al jaren zorgen jonge vrijwilligers voor feesten voor andere jongeren uit de wijde omgeving. „Ik neam it ek wolris de motor van it doarp”, aldus Grietje de Jong-Tjalma, oud bestuurslid en lid van de reüniecommissie.

It Pypke in Suwâld bestaat 50 jaar en houdt een reünie. Van links naar rechts: Jarig Soepboer (DJ), Piet Gosse Hoekstra, Grietje de Jong-Tjalma en Jan Visser (DJ).

It Pypke in Suwâld bestaat 50 jaar en houdt een reünie. Van links naar rechts: Jarig Soepboer (DJ), Piet Gosse Hoekstra, Grietje de Jong-Tjalma en Jan Visser (DJ). Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

„Wy ferwachtsje sa’n 350 minsken. Ald bestjoersleden en frijwilligers fan alle leeftiiden sille inoar wer sjen, dat sil moai wêze. Ek komme der foodtrucks en geane wy mei inoar ite. Dat is in tradysje dy’t al jierren sa giet: om de safolle tiid mei inoar ite”, vertelt De Jong-Tjalma.

Nieuws

menu