Het asielzoekerscentrum in Balk.

Het asielzoekerscentrum in Balk sluit na onderzoek over draagvlak bij omwonenden

Het asielzoekerscentrum in Balk. Foto: FD

Het asielzoekerscentrum (azc) in Balk gaat in september dicht. Dit stelt het college van B en W van gemeente De Fryske Marren voor. Met omwonenden is in 2016 afgesproken dat het azc vijf jaar in gebruik zou zijn. Het college wil zich aan die afspraak houden.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg de gemeente in maart of het azc in Balk twee jaar langer open mag blijven dan afgesproken. Het azc telt vierhonderd plekken. Het COA heeft een landelijk tekort aan opvangplekken en hoopte dit onder andere in Balk op te vangen.

Het besluit komt tegelijk met de uitkomsten van een draagvlakrapport van onderzoeksbureau Enneüs over een verlengde opening. Hierin komt naar voren dat ondanks dat omwonenden de afgelopen vijf jaar positiever zijn geworden over het azc, er niet een overtuigend draagvlak is om het gebruik met nog eens twee jaar te verlengen.

Verdeeld

De meningen in Balk zijn zeer verdeeld. Zo is 38 procent van de geënquêteerden sterk tegen de verlenging en is juist 44 procent daar voor. Bij direct omwonenden is er minder draagvlak, want 62 procent is sterk tegen een verlenging. 29 procent is groot voorstander. Mensen zeggen vooral tegen een verlenging te hebben gestemd, omdat ze vinden dat de gemeente zich aan de gemaakte afspraak moet houden.

Daar staat tegenover dat de inwoners van Balk positiever over het azc denken dan in 2016, toen het net geopend werd. Toen was driekwart van de direct omwonenden zeer negatief over het azc, nu is dit nog 30 procent.

Burgemeester Fred Veenstra concludeert hieruit dat het azc de afgelopen jaren een mooie plek gekregen heeft in de Balkster mienskip. ,,Om’t der eartiids dúdlike ôfspraken makke binne oer de iepenstelling, is de miening fan de ynwenners fan Balk foar ús tige wichtig. Út it draagflakûndersyk docht bliken dat der gjin oertsjûgjend draachvlak is foar ferlinging. Ynwenners ferwachtsje dat de gemeente har oan de earder ôfsprutsen fiif jier hâldt. Wy wolle ús ôfspraak neikomme en sille de gemeenteried foarstelle om de perioade net te ferlingjen.”

Jammer

Bij het COA vinden ze het jammer dat het college een negatief advies voorlegt aan de raad. ,,We hebben het voorstel niet voor niets neergelegd, want we hebben plekken nodig”, zegt woordvoerder Jacqueline Engberts.” De sluiting in Balk betekent niet dat het COA in de regio op zoek gaat naar een alternatieve locatie. ,,Fryslân telt met vijf locaties al redelijk veel azc’s. Bovendien hebben we nog een verzoek in Leeuwarden uitstaan voor een azc, en in Sneek om van de tijdelijke locatie een permanente te maken.”

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân behandelt het voorstel in een openbare raadsvergadering op 23 juni. Voorafgaand vindt er op 7 juni een Petear plaats.