De Lytse Jouwer, Aldwâld, De Trieme: bijna alle dorpen in Noardeast-Fryslân krijgen een Friestalige naam - op vier na.

Alleen de dorpen Burum, Munnekezijl, Warfstermolen en Kollumerpomp houden in de gemeente Noardeast-Fryslân de Nederlandstalige naam. Verder wordt in alle kernen de Friese plaatsnaam officieel. Dat stelt het college van B en W voor aan de raad.

Aant Jelle Soepboer bij Nederlandstalig kombord Niawier.

Aant Jelle Soepboer bij Nederlandstalig kombord Niawier. Foto: Marcel van Kammen

Het zou betekenen dat de officiële plaatsnaam van 25 dorpen verandert op 1 januari 2023. Op de nieuwe komborden komt alleen de Friestalige naam te staan, net als al het geval is in de dorpen van voormalig Ferwerderadiel. Ook andere bewegwijzering, van bijvoorbeeld fietsrouteborden, wordt in de loop der tijd aangepast.

Kleine half miljoen

De ingreep kost 448.000 euro, maar meer dan vier ton daarvan wordt betaald uit de herindelingsvergoeding van het rijk en de rest wordt gedekt door provinciale subsidie voor de zichtbaarheid van het Fries.

Voor de vier dorpen in het uiterste oosten van de gemeente komt er dus wel een uitzondering. De Topografyske Wurkgroep die zich over de plaatsnamen heeft gebogen, vindt daar goede historische redenen voor. Er wordt in het gebied vanouds geen Fries gesproken, maar taalvarianten die nauw aansluiten bij het Nedersaksische Westerkwartiers.

Weerstand

Nog eens tien andere dorpsbelangen hadden laten weten dat ze geen voorstander waren van eentalig Friese plaatsnaamborden, maar daar gaat het college dus niet in mee. Dorpsbelang Niawier, bijvoorbeeld, gaf de voorkeur aan de Nederlandse naam, uit vrees dat toeristen het dorp anders niet meer zouden kunnen vinden. Secretaris Anja Kloostra vond het gisteravond nog te vroeg om te zeggen of dorpsbelang nog verder in verweer zal komen tegen het collegevoorstel om er toch ‘Nijewier’ van te maken.

FNP-raadslid Aant Jelle Soepboer, mede-aanjager van de verfriesing, is blij met het collegevoorstel. ,,It kostet de gemeente sels yn feite neat ekstra, de útsûndering yn it easten is histoarysk rjochtfeardige en de ynfiering yn 2023 jout minsken tiid om deroan te wennen.”

,,Hjirmei foldogge wy oan de plichten dy’t yn de wet, de Bestjoersôfspraak en yn Europeeske ferdraggen fêstlein is om it Frysk te befoarderjen, ek yn beweiwizering. Boppedat sette wy de Fryske identiteit fan de regio yn de etalaazje en dat is goed foar it toerisme.”

De raad spreekt 8 juli over het voorstel.


Dit gaat er veranderen

De plaatsnamen zouden als volgt veranderen: Aalsum wordt Ealsum; Anjum, Eanjum; Augsbuurt, Augsbuert-Lytsewâld ; Bornwird, Boarnwert ; Ee, Ie ; Engwierum, Ingwierrum ; Hantumeruitburen, Hantumerútbuorren ; Hantumhuizen, Hantumhuzen ; Hiaure, De Lytse Jouwer ; Holwerd, Holwert ; Kollumerzwaag, Kollumersweach ; Lioessens, Ljussens ; Metslawier, Mitselwier ; Morra, Moarre ; Niawier, Nijewier ; Oosternijkerk, Easternijtsjerk ; Oostmahorn, De Skâns-Oostmahorn ; Oostrum, Eastrum ; Oudwoude, Aldwâld ; Paesens, Peazens ; Triemen, De Trieme ; Veenklooster, Feankleaster ; Waaxens, Waaksens ; Westergeest, Westergeast en Zwagerbosch, Sweagerbosk .