Bitgum slaat opnieuw alarm over het verdwijnen van het coulissenlandschap: alleen het gebied ten zuiden van de oude middelzeedijk wordt beschermd

De gemeente Waadhoeke moet het waardevolle coulissenlandschap tussen Wier en Marsum veel beter beschermen dan zij nu doet. Dat vinden Dorpsbelang Bitgum en de Stichting Ringsom Great Terherne.

Coulissenlandschap bij Bitgum.

Coulissenlandschap bij Bitgum. Foto: Marchje Andringa

Dorpsbelang Bitgum en de stichting reageren op het concept-beleidsstuk Lânskip Wier-Marsum dat de gemeente heeft opgesteld. Dat stuk biedt volgens hen geen houvast als het gaat om het beschermen van het waardevolle coulissenlandschap.

Dorpsbelang en de stichting maken hun zorgen over het coulissenlandschap kenbaar in een brief aan de fracties in Provinciale Staten. In de brief noemen ze het gemeentelijke beleidsstuk een gemiste kans. In het stuk staan ‘ynkonsekwinsjes, it is op guon punten fiersten te frijbliuwend en te beheind yn de begrinzing’, zo valt te lezen.

Greppels

Tot ontevredenheid van de briefschrijvers staat in het beleidsstuk dat de gemeente alleen het coulissenlandschap ten zuiden van de oude middelzeedijk wil beschermen. Dit betekent dat karakteristieke elementen ten noorden en oosten van deze dijk niet worden beschermd, terwijl ze wel tot het waardevolle landschap behoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor boomwallen en sloten aan de Tsjessingawei bij Ingelum en graspercelen en greppels uit de zestiende eeuw bij Bitgum.

Dorpsbelang en de stichting wijzen er verder op dat het stinsterrein Groot Terhorne - tussen Bitgum en Bitgummole - in het beleidsstuk ontbreekt, ‘wylst it gewoan yn it bûtengebiet leit, en mei tank oan subsydzjes, ek fan de gemeente, wichtige kultuerhistoryske eleminten hersteld wurde kinne, mei behâld fan agrarysk brûken fan de grûn’.

Kritiek is er ook op het ontbreken van een beschermde status voor de laatst overgebleven elzensingels en boomwallen op boerenland. ‘Subsydzjeregelingen foar ûnderhâld stean ek net yn it stik, wylst dizze krekt de boeren temjitte komme kinne’, aldus de brief.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat de Bitgumers de Stichting Ringsom Great Terherne alarm slaan over het coulissenlandschap tussen Wier en Marsum. Ook in 2016 en 2018 trokken ze aan de bel bij de gemeenteraadsfracties en de provincie. Dat heeft zich niet vertaald in concreet beleid, concluderen ze op basis van het concept beleidsstuk Lânskip Wier-Marsum. Met de nieuwe brief hopen ze te bereiken dat het beleid alsnog wordt aangepast. ‘Graach jimme advys, ek oer wat de rol fan de provinsje betsjutte kin’, schrijven Dorpsbelang en de stichting.

Of de Statenfracties iets voor ze kunnen of willen doen is de vraag. Drie jaar geleden liet de provincie weten dat de bevoegdheid om beschermingsmaatregelen te nemen bij de gemeente ligt. U moet het daar op de agenda krijgen, luidde destijds het advies.

Dat Bitgum kritisch is over de bescherming van het coulissenlandschap is bekend bij de gemeenteraad van Waadhoeke. De fracties krijgen nog de kans zich over het beleidsstuk uit te spreken.