Boeren en burgers botsen over het coulissenlandschap in Feanwâlden

De intensieve veehouderij rond Feanwâlden stuit de laatste tijd op verzet van verontruste burgers. Volgens wethouder Gerben Wiersma is het in Dantumadiel tijd voor bezinning op landbouw met draagvlak.

Coulisselandschap naast het spoor bij de Prysterikker in Feanwâlden.

Coulisselandschap naast het spoor bij de Prysterikker in Feanwâlden. Foto: Marcel van Kammen

De spanning tussen boeren en burgers in Feanwâlden en omstreken loopt de laatste maanden hoog op. In Feanwâldsterwâl kwamen omwonenden tot aan de Raad van State in verzet tegen een nieuwe, grotere stal in de buurt van hun huizen. In Feanwâlden zetten 150 burgers een handtekening tegen de plannen van een melkveehouder om een stuk land dat hij had gekocht te ontdoen van bomen en boomsingels.

De oplopende spanningen in het dorp zijn wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel ook opgevallen. Dat er wel eens verzet is tegen een plan van een boer komt vaker voor in de gemeente. Maar dat de gemoederen de laatste tijd in Feanwâlden zo hoog oplopen is nieuw voor hem.

Zorgen

De tweespalt hangt volgens hem samen doordat er de laatste jaren in dat gebied intensiever wordt geboerd en meer burgers zich zorgen maken over het landschap dat verloren dreigt te gaan. ,,Earder waard it gebiet natuer-ynklusiver beheard. De minsken fine it net sa best as harren omkriten gâns feroarje.”

De minsken fine it net sa best as harren omkriten gâns feroarje

Tussen veehouder Harm van der Mark en de actiegroep Behoud het Coulisselandschap lijkt het niet meer goed te komen. De actiegroep heeft, met 150 handtekeningen, bezwaar gemaakt tegen de vergunningaanvraag van Van der Mark om boomsingels en bomen te kappen in een, in hun ogen, cultuurhistorisch gebied. Volgens hen is het voor veel Feanwâldsters een geliefd wandelgebied.

Moderne landbouw

Voor Van der Mark zijn die ingrepen noodzakelijk om het stuk grond voor moderne landbouw geschikt te maken. Een gesprek met de bezwaarmakers zit er volgens hem niet meer in nu de actiegroep eerst de publiciteit heeft gezocht voor ze met hem hebben overlegd. ,,Ik wil best praten en ik snap ook best dat mensen niet alles fijn vinden. Maar kom dan naar me toe en zoek niet de media op.”

Ik wil best praten en ik snap ook best dat mensen niet alles fijn vinden

Volgens Hette Blanksma, woordvoerder van de actiegroep, was Van der Mark wel degelijk benaderd, maar kwam een gesprek wegens drukte op de boerderij op dat moment niet goed uit.

Gezien het karakter van het landschap heeft de gemeente de kapvergunning geweigerd. Van der Mark heeft nu een aanvraag lopen bij de provincie, die volgens hem een stuk makkelijker is met vergunningen.

Toerit

Naast de voorgenomen kap van bomen en singels komt er ook een tien meter brede toerit naar het perceel, omdat het huidige pad te smal is voor zware landbouwmachines. Van der Mark: ,,Daar heb ik geen vergunning voor nodig. Een perceel moet goed toegankelijk zijn. En de mensen kunnen er blijven wandelen.”

Een perceel moet goed toegankelijk zijn. En de mensen kunnen er blijven wandelen

Volgens wethouder Wiersma mag de toerit inderdaad tien meter breed worden, maar hij is wel met de boer in gesprek of het ook niet een paar meter smaller kan. Daar hoopt de actiegroep ook op, omdat een dam voor de toerit in een sloot vlak langs een zeventiende-eeuws kerkenpad komt te liggen, dat vanuit dat gebied naar het dorp loopt. Die dam zou het historische pad aantasten.

Twee maten

Van der Mark vindt dat de leden van de actiegroep met twee maten meten. ,,De meesten wonen in de wijk De Tichelkamp. Dat was vroeger ook coulisselandschap dat voor nieuwe ontwikkelingen moest wijken. Nu dat gebeurt voor mijn bedrijf mag het niet meer.” Ook heeft Blanksma volgens hem boter op zijn hoofd omdat hij op zijn stuk grond een bos heeft geplant, wat ook ten koste ging van het coulisselandschap.

Wat betreft de woonwijk heeft Van der Mark een punt, erkent Blanksma, ,,al is het kerkenpad dat door de wijk loopt behouden”. Maar het bos past volgens hem uitstekend in het landschap. ,,De naam Feanwâlden zegt het al: bos op veen. Bovendien heb ik langs mijn perceel elzensingels staan.”

Weinig terecht

Dat door onder andere de stikstofcrisis intensieve veehouderij steeds lastiger is vol te houden gelooft Van der Mark niet. ,,In 2001, vlak na de mkz-crisis, werd ook gezegd dat het anders moest. Maar van de kringlooplandbouw waarop ingezet zou worden kwam ook weinig terecht.

As de gemeente it organisearret wolle wy graach yn petear oer natuerynklusive lânbou

Alle partijen om tafel krijgen zit er, mede gezien de lopende procedures, op korte termijn volgens wethouder Wiersma niet in. Toch denkt hij dat er vruchtbare gesprekken mogelijk zijn. ,,As de gemeente it organisearret wolle wy graach yn petear oer natuerynklusive lânbou, mei neist boeren en boargers ek doarpsbelang en de agraryske natuerferiening Noardlike Fryske Wâlden. Dy kin boeren grif oanjaan hokker natuer-ynklusive mooglikheden oft der binne.”

Binnenkort staat de nieuwe omgevingsvisie op de agenda in Dantumadiel. Die is volgens Wiersma een goede kapstok voor deze gesprekken. Wanneer die in de dorpen wordt besproken kon hij nog niet zeggen. ,,Mar ik tink dat it goed is dat wy as earste Feanwâlden ynplanne.”

Boeren op ontdekkingstocht voor meer natuurwaarde

Welke maatregelen kun je als boer nemen zodat je bedrijf zorgt voor meer biodiversiteit en het milieu minder belast met stikstof? Dat probeert een groep boeren uit te zoeken in onder andere de Noardlike Fryske Wâlden met het proefproject Hoe? Zo!

Nieuws

Meest gelezen