Christenen in de Friese politiek vertellen wat hen drijft: 'Ik haw net de namme fan Onze Lieve Heer foar yn de mûle, mar ik besykje dêr wol neffens te libjen'

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten staan diverse kandidaten op de lijsten die vanuit hun christelijke overtuiging in de politiek (willen) zitten. Zes van hen vertellen wat hen drijft.

Een stembureau in een kerk.

Een stembureau in een kerk. Foto: ANP

,,Ik hâld it tichtby mysels: ik bin kristen en alles wat ik doch, doch ik as kristen”, zegt Jantsje van der Veen uit Eastermar, nummer 3 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. ,,Oft dat no myn wurk yn it ûnderwiis is, myn frijwilligerswurk of de polityk: ik doch it út myn kristen-wêzen wei.”

Nieuws

menu