Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes: Het Fries moet een prominent onderdeel zijn van cultuurmanifestatie Arcadia

Het Fries moet een prominent onderdeel zijn van Arcadia en daar zal de provincie ook op toezien. Dat zegt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes.

Bosk moet een van de hoogtepunten van Arcadia worden en vindt plaats in Leeuwarden.

Bosk moet een van de hoogtepunten van Arcadia worden en vindt plaats in Leeuwarden.

Poepjes reageert daarmee op het opinieartikel Arcadia, waar is ons Fries gebleven? van dichter, schrijver en Friesch Dagblad -redacteur Abe de Vries dat vorige week in het Friesch Dagblad verscheen.

Arcadia, de cultuurmanifestatie waarmee het Friese culturele hoofdstadjaar van 2018 vervolg krijgt, ‘zal volgend jaar honderd dagen duren’, schreef De Vries. ‘Net als in 2018 is het Fries nergens te bekennen. Laten Provinciale Staten dat gebeuren?’

‘Geveltsjefrysk’

De Vries signaleerde onder meer dat de website van Arcadia alleen in het Engels en Nederlands wordt aangeboden, en niet in het Fries. ‘Wel is er het bekende ‘geveltsjefrysk’ (mienskip, Bosk, Paradys, Iis als titels voor projecten)‘, schreef hij ook, ‘maar inhoudelijk heeft Arcadia het Fries, de Friese taal, geen enkel vergezicht te bieden.’

Dat het Fries moet terugkomen in de programmering van Arcadia, daarin heeft De Vries ,,hielendal gelyk”, vindt Poepjes. ,,En dat moat yndied fierdergean as ‘geveltsjefrysk’.”

Website

Ze snapt waarom bij hem de alarmbellen afgingen. ,,Mar wat hy sjoen hat, binne de grutte linen fan it programma dy’t no klear binne. De kommende tiid moat dat noch ynhâldlik ynfolle wurde. Wat it ûntbrekken fan it Frysk op de webside oanbelanget: dêr hat er wol in punt foar op de aginda.”

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zijn de grote financiers van de cultuurmanifestatie. ,,Yn ús belied foar de provinsjale finânsjes foar it erfskip fan LF2018 - sis mar ús ‘grûnwet’ dêrfoar - ha wy as ien fan de haadlinen ek fêstlein dat it fryskeigene, bygelyks de skiednis en tradysjes, mar ek de Fryske taal en sels meartaligens dêrfoar easken binne.”

Toetsen

De provincie gaat volgens haar ook zeker toetsen of het inhoudelijke programma van Arcadia straks aan de voorwaarden voldoet. ,,As der úteinlik te min Frysk yn blykt te sitten, ha wy in probleem. Dêr mei de provinsje dan op oansprutsen wurde en dêr sille wy Arcadia dan ek op oansprekke. Mar op dit stuit binne der foar ús gjin sinjalen dat it net goed komt. Ik sprek de organisaasje faak en ha der betrouwen yn dat sy sels ek fan de needsaak trochdrongen binne. Ik bin it dan ek net iens mei De Vries dat it Frysk yn de eagen fan de organisaasje net ûnder har spearpunten falle soe ‘die ons verbinden’.”