Veel zorgen over de studie frisistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen

De benoeming van een docent Fries aan de RUG was schimmig en het leeg blijven van de leerstoel is schadelijk. Er is snel actie nodig om het universitaire Fries te borgen, stelt adviesorgaan DINGtiid.

Alex Riemersma, bestuurslid van DINGtiid.

Alex Riemersma, bestuurslid van DINGtiid. Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Het getuigt niet van goed bestuur dat de RUG, in afwijking van de reguliere sollicitatieprocedures, taalkundige Anne Merkuur van de Fryske Akademy heeft benoemd tot universitair docent Fries. De gang van zaken was niet transparant en bij organisaties in het Friese kennisveld heerst de indruk dat er sprake is van een onderonsje tussen de RUG en de Fryske Akademy.

Nieuws

menu