Dit artikel is vandaag gratis

Dankbaarheid overheerst bij Kees en Jantsje Bies bij hun 65-jarig huwelijksjubileum. 'Wy hawwe fan boppen in soad stipe en krêft ûntfange mocht' 

Kees Bies en Jantsje Bies-Benedictus uit Burgum zijn 13 december 65 jaar getrouwd. Foto: Marcel van Kammen

Als kinderen korfbalden ze al samen in Garyp en inmiddels vieren Kees Bies en Jantsje Bies-Benedictus hun briljanten huwelijksjubileum. Het geheim? Het leven én een huwelijk is een kwestie van „jaan en nimme. Maar foaral iets mear jaan”.

Kees kwam in 1932 op een turfschip ter wereld in Garyp. Jantsje op een steenworp afstand in Sumar. Ze verhuisde als driejarig meisje naar het dorp van Kees. Als kind ontmoetten ze elkaar daar al, via een gemeenschappelijke korfbalclub. ,,It wie tige gesellich”, vertelt Kees, inmiddels 89. ,,Mei de bus kamen wy in elk doarp om te spyljen. In moaie tiid.”

Of het liefde op het eerste gezicht was, staat ter discussie, maar ze konden het in ieder geval altijd goed met elkaar vinden. Ze scharrelden ook wel eens wat met anderen, maar kwamen uiteindelijk toch bij elkaar uit.

,,Ik fûn noch in krystkaart dy‘t ik har stjoerd haw yn 1947. Neffens my fûn ik har doe al leuk, oars hie ik dy muoite net dien”, lacht Kees. ,,Ik bin nochal ris wat eigenwiis, mar Jantsje kin dêr goed mei omgean. Se is in harmonieus type.”

„Kees wie foar my oars as alle oare jonges”, zegt Jantsje (87). ,,Dat spruts my oan.”

De twee voelen zich helemaal op hun plek in Burgum, waar ze inmiddels 58 jaar wonen. Het zijn Wâldpyken, beaamt Kees. Ooit hebben ze kort in Leeuwarden gewoond, maar dat was geen succes. ,,Wy kamen yn de earste huzen fan Heechterp, mar fielden ús net noflik yn de nijbou. Wy wiene de gesellichheid fan in doarp wend en de romte fan ‘e Wâlden. It wie fierstente nij en te rjocht,” vertelt Jantsje.

iPad

In de afgelopen decennia is de familie vervolgens flink uitgebreid. Met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. ,,In grutte rykdom”, verklaart Jantsje.

,,Us bern wenje moai om ús hinne en helpe ús wannear nedich”, zegt Kees, wanneer de oudste zoon net de iPad terug komt brengen, waarmee hij een probleem heeft opgelost. ,,Hy is goed mei IT-saken, foar ús hiel handich.”

Voor de rest woont het paar zelfstandig in het ruime huis met grote tuin, waarin Kees graag werkt. Het stel gaat er daarnaast graag op uit met de fiets of de auto. ,,Wy komme op in leeftyd dat der spitigernôch in soad minsken weifalle. Wy hawwe in soad lok dat wy noch yn sa’n goede sûnens tegearre libje kinne.”

Nuttig

Toch heeft het echtpaar ook veel verdriet meegemaakt. Ze verloren in hun leven meerdere familieleden, waaronder een zoon op 22-jarige leeftijd. ,,Dat wie hiel swier”, vertelt een geëmotioneerde Jantsje. ,,Mar wy hawwe fan boppen in soad stipe en krêft ûntfange mocht.”

Het geloof speelt nog steeds een belangrijke rol voor het paar. Zondags zitten ze in coronatijd digitaal voor de diensten van De Ikker in Burgum. Beide hebben zich ingezet als vrijwilliger voor de kerk en voor andere organisaties .

Zo heeft Kees naast en na zijn werk als accountant veel bestuursfuncties van clubs en maatschappelijke organisaties op zich genomen en heeft Jantsje dertig jaar vrijwilligerswerk gedaan in zorgcentrum Berchiem. ,,Dat wie eartiids sa, jo moasten josels nuttich meitsje foar de maatskippij”, zegt Kees.

Net als in het huwelijk is het leven iets van „jaan en nimme”, zegt hij. ,,Maar foaral iets mear jaan.”

Nieuws

menu