Dorpen bezorgd over gaswinning: Friens, Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum, Raerd sturen brandbrief naar minister Blok

Het voornemen van energiebedrijf Vermilion om weer gas te winnen bij Grou en Raerd zorgt voor onrust in de omgeving. Bewoners van Friens, Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum en Raerd willen dat het gasbedrijf met compensatiegelden voor de omgeving komt en dat de bodemdaling wordt gemonitord.

Idaerd ligt in het gebied waar Vermilion weer gas wil winnen.

Idaerd ligt in het gebied waar Vermilion weer gas wil winnen. Foto: Siep van Lingen

Voorzitter Paule Schaap van plaatselijk belang Idaerd, Eagum en it Hoflân was naar eigen zeggen verrast over het besluit van minister Stef Blok van Economische Zaken om toestemming te geven voor gaswinning bij Grou en Raerd. ,,Wy hiene net tocht dat de fergunning sa flot al komme soe.”

Beide gasputten werden van de jaren tachtig tot aan 2012 gebruikt. Vermilion wil er tot en met 2030 opnieuw gas uit de grond halen. Blok nam hiervoor op 6 juli een instemmingsbesluit, dat sindsdien voor zes weken ter inzage ligt, de periode waarin er bezwaren kunnen worden ingediend.

Bezorgd om overlap

De provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden tekenden eerder al bezwaar aan. Leeuwarden is onder andere bezorgd over overlap met de plannen voor geothermie aan de zuidkant van Leeuwarden.

De dorpsbelangen van Friens, Grou, Idaerd, Eagum, Reduzum en Raerd maken zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling. ,,Guon minsken binne hjir huverich foar Grinzer tastannen.”

Volgens Blok valt het met de bodemdaling wel mee. Die was tijdens de vorige gaswinningsperiode maximaal vier centimeter en de verwachting is dat de bodem de komende jaren nog eens twee centimeter zal dalen. Omdat het daarmee volgens Blok om een geringe daling gaat, is monitoring niet nodig.

Compensatie en steun

De dorpen zien liever dat er wel wordt gemonitord. ,,Wy hawwe hjir feangreidegebied wêr’t de boaiem ek sakket, mar dan troch ôfwetterjen. Wy wolle graach dat der monitord wurdt, sadat wy sjen kinne of it sakjen fan de boaiem troch de gaswinning komt of troch it ôfwetterjen.”

Daarnaast pleiten de dorpen in een brandbrief aan minister Blok voor compensatie en steun voor verduurzamingsmaatregelen. ,,Dat soe Reduzum helpe kinne mei it realisearjen fan de doarpsmoune. Yn de jierren njoggentich hawwe wy ek jild krigen fan it gasbedriuw doe’t wy mei de ferbouwing fan it doarpshûs dwaande wiene. It soe moai wêze as der wer soks dien wurde kin.”