Drie Friese festivals krijgen toch extra geld

Het is eigenlijk wel zo, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes: de provincie zwicht voor wat zijzelf eerder een ,,giseling” noemde door landelijke verstrekkers van cultuursubsidies.

Welcome to the Village festival 2015.

Welcome to the Village festival 2015. Foto: Marcel van Kammen

Toch vindt ze het goed te verdedigen dat festivals Oranjewoud Festival, CityProms en Welcome to the Village extra geld krijgen van de provincie. ,,Objektyf sjoen komt it der wol op del, dat wy swichte foar de giseling. Mar wy dogge it wol ‘willens en wetens’.”

Poepjes besloot deze week de drie festivals een extra jaarlijkse bijdrage te geven voor de periode 2021-2024, bovenop de subsidies die hen al structureel waren toegekend. Dit deed ze met het oog op de eisen van landelijke subsidieverstrekkers Fonds Cultuurparticipatie (CityProms) en Fonds Podiumkunsten (andere twee) dat de regio minstens evenveel bijdraagt aan de festivals als zij.

Ofst it swichten neame kinst? Objektyf sjoen komt it der wol op del

In oktober hekelde Poepjes deze eisen nog. De provincie wordt ermee min of meer voor het blok gezet, zei zij: als die niet extra bij zou dragen, zouden de festivals een deel van de toegekende landelijke subsidies kunnen vergeten.

De provincie gaat desondanks nu mee in een verzoek om extra geld van CityProms en WttV (beide 50.000 euro per jaar) en het Oranjewoud Festival (20.000 per jaar). Ze spreekt van een ,,belange-ôfwaging”. ,,It alternatyf wie dat we dit net dienen, en dan wie it lanlike jild ek net nei Fryslân gong. It is in adagium út de Romeinske tiid: ‘Hoewel gedwongen, heb ik toch gewild’. Mar wol ûnder protest.”

Lees ook: Cultuurfonds: uitzondering is mogelijk voor Friese festivals

Het Fonds Podiumkunsten zei destijds in deze krant dat er misschien nog wat mogelijk is als de regio niet bijschiet, maar volgens Poepjes blijkt dat toch echt niet het geval. ,,Dy menear hie wol in moai ferhaaltsje, mar it is no dochs echt net oan de oarder. De eask is in fait accompli.”

WttV en het Oranjewoud Festival kregen eerder al 100.000 euro per jaar toegekend uit de zogenoemde culturele basisinfrastructuur, CityProms viel toen buiten de boot.

Geen precedentwerking

Dat laatste gold ook voor veel andere aanvragers: velen kregen niets of minder dan gevraagd omdat de pot leeg zou zijn. Poepjes zegt het niet een vreemd signaal naar die aanvragers toe te vinden, dat voor de drie festivals nu toch weer extra geld komt. ,,Op it earste gesicht begryp ik dy fraach. Mar op it twadde gesicht is dit dochs net frjemd: dit is in hiel oare jildboarne.” Het extra geld komt uit een andere subsidiepot van de provincie, bedoelt ze.

Volgens de gedeputeerde is er geen sprake van precedentwerking. Mochten andere festivals óók een landelijke subsidiepot vinden met eenzelfde eis, zegt ze, dan staat zeker niet meteen vast dat de provincie ook dan extra bijschiet. Zij zegt dat bij deze festivals meewoog dat ze goed passen binnen het provinciaal beleid.

Nieuws

menu