Opgegroeid in armoe geniet de honderdjarige Folkert Bruining van het paradijsje waar hij nu in leeft

Hij groeide op in armoede in een zware tijd. Maar Folkert Bruining bleef zijn leven lang kerngezond en vierde zondag zijn honderdste verjaardag.

Honderdjarige Folkert Bruining woont in een paradijsje.

Honderdjarige Folkert Bruining woont in een paradijsje. Foto: Jilmer Postma

,,5 maart 1923, doe bin ik berne in Boelensleane. Ik wie de sechsde fan de njoggen bern. En wy libben yn grutte earmoede”, vertelt Folkert Bruining die zondag de honderd haalde. Die armoede is hem zijn leven lang bijgebleven. ,,It wie de tiid fan de wurkferskaffing. Dy krite wie allegearre heide en minsken moasten foar in bytsje jild dy heide yn kultuer bringe. Mei de skeppe de grûn sechstich sintimeter djip omwrotte.”

Nieuws

menu