Extra stukje terp bij Boksum om verzakking tegen te gaan

De terp in Boksum wordt deze week aan de noord- en westkant breder gemaakt. De verbreding moet de terp versterken en een eind maken aan het verzakken van het kerkhof en de lindebomen die op de terp staan.

De terp van Boksum wordt momenteel verbreed.

De terp van Boksum wordt momenteel verbreed. Foto: Niels Westra

Aan het verbreden van de terp ging een lange voorbereiding vooraf, vertelt Thom Miedema, kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Terpoarte. ,,Dat hie diels te krijen mei fergunnings en ek mei it ûndersyk dat wy earst dien ha. Wy ha fer-skate opsjes besjoen, bygelyks ek it pleatsen fan in daamwand. Mar úteinlik ha wy keazen foar it ferbreedzjen fan de terp. Dêrmei komt der mear druk op de âlde terp en hâldt it fersakjen hooplik op.”

Terp

Dat er wat moest gebeuren was duidelijk, zegt Miedema. ,,It koe sa net langer.” Het plan voor de terpverbreding is opgesteld door de kerkelijke gemeente, de gemeente Waadhoeke en Dorpsbelang Boksum. De kosten bedragen in totaal ruim vijftienduizend euro, waarvan Waadhoeke het grootste deel voor haar rekening neemt. ,,Dêr binne wy tige bliid mei. Oars hie it net kinnen”, zegt Miedema. De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf Greydanus uit Jellum.

Voor het verbreden van de terp moest goedkeuring worden gevraagd van de Stichting Monumentenwacht. De goedkeuring kwam er, onder voorwaarde dat het terpaanzicht niet zou worden aangetast. Volgens Miedema is van aantasting geen sprake. ,,De terp sels bliuwt like heech en sjocht der aanst noch itselde út.”

Schone grond

De terp wordt breder gemaakt met goedgekeurde schone grond die zal worden ingezaaid met gras. Het gaat om een strook van drie tot vier meter breed die komt op het naastgelegen boerenland. Met de grondeigenaren is hierover overeenstemming bereikt. Er wordt een nieuw hek geplaatst om te voorkomen dat vee de terp op loopt.

Volgens Miedema is onduidelijk waardoor de verzakking de afgelopen jaren werd veroorzaakt. Mogelijk speelt de droogte van de laatste jaren een rol. De verzakking is alleen aan de noord- en westkant merkbaar. Daar is de terp omstreeks 1870 scherp afgegraven. Aan de zuid- en oostkant, de dorpskant, heeft geen afgraving plaatsgevonden en is van verzakking geen sprake.

Over de stabiliteit van de Margaretakerk die op de terp staat heeft Miedema niet ingezeten. De kerk is in de twaalfde eeuw van tufsteen gebouwd en in de vroege veertiende eeuw uitgebreid. In de vijftiende en zestiende eeuw heeft het gebouw ook nog veranderingen ondergaan. De kerk is tegenwoordig eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerkelijke gemeente is eigenaar van het kerkhof.

De terp is voor het begin van de jaartelling ontstaan op een oeverwal van de voormalige Middelzee. De terpkruin is ongeveer vier en een halve meter hoog.

U kunt ons helpen de journalistieke onafhankelijkheid in Fryslân te waarborgen. Klik hier om een bijdrage te leveren.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over het coronavirus? Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws

menu