Dit artikel is vandaag gratis

Yde Dijkstra, bestuurslid namens de FNP in Wetterskip Fryslân, is overleden

Yde Dijkstra (1966-2022). Foto: FNP

De FNP herdenkt hem als ‘een kundig bestuurder die wist waar hij het over had’. Afgelopen zondag overleed Yde Dijkstra (56), algemeen bestuurslid van Wetterskip Fryslân.

Yde Dijkstra (1966-2022) zat sinds 2019 in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Hij vormde met fractievoorzitter Abe Bonnema de FNP-fractie bij het waterschap. Bijna twintig jaar was hij fractiemedewerker van de FNP in Provinciale Staten. Hij overleed zondag 25 september onverwacht.

‘Bestjoer, direksje en meiwurkers hawwe kundskip nommen fan it ferstjerren fan Yde Dijkstra’, aldus de FNP in een verklaring. ‘Hy wie in kundich bestjoerder dy’t wist wêr’t er it oer hie as it gong oer foldwaande en skjin wetter. Yde waard mei syn ûnderfining, en syn reewilligens om dat mei elk te dielen, troch syn kollega’s tige wurdearre. Mei syn ferstjerren ferlieze wy in tige belutsen kollega, wurknimmer en kammeraat.’

Yde Dijkstra wordt zaterdag 1 oktober gecremeerd in Oudehaske.

Nieuws

menu