Friestalige journalist is nog amper te vinden

Media in Fryslân hebben moeite om gekwalificeerde journalisten te vinden die het Fries schriftelijk foutloos beheersen. Ze zeggen alle drie dat ze aanlopen tegen dit probleem, dat gisteren werd aangekaart door de FNP. Vooral Omrop Fryslân heeft er last van.

Tot voor kort was het voor Omrop Fryslân ondenkbaar om niet-Friestalige journalisten aan te nemen.

Tot voor kort was het voor Omrop Fryslân ondenkbaar om niet-Friestalige journalisten aan te nemen. Foto: Marchje Andringa

„Dat probleem is foaral kommen sûnt de opkomst fan ynternet en sosjale media. Dêrtroch docht de Omrop folle mear mei skreaune tekst as yn de tiid fan inkeld radio en telefyzje”, zegt Sybren Terpstra, eindredacteur nieuws. Als meest Friestalige medium in de provincie, loopt de Omrop ook het sterkst tegen het probleem aan dat de vijver ‘fryskskriuwers’ zo klein is. „It is gewoan hiel lestich om se te finen.”

Vorig jaar nam de Omrop voor het eerst Nederlandstalige redacteuren aan. „Dat wie froeger ûntinkber”, zegt Terpstra, „mar sjoernalistyk-ynhâldlik binne it toppers, dat wy woene se wol oan ús bine.” Ze hebben aansturende taken in de samenstelling van programma’s en hoeven dus niet beslist Fries te kunnen spreken en schrijven.

Werkrooster

Ook Ria Kraa en Sander Warmerdam, hoofdredacteuren van respectievelijk het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant, bevestigen dat het soms best lastig is om voldoende redacteuren op de werkvloer te hebben die goed Fries kunnen schrijven. „Op de einredaksje wurdt wol sa roastere dat der alle dagen in einredakteur is dy’t it behearsket”, zegt Warmerdam.

Beiden benadrukken het belang van de vaardigheid voor Friese media, „mar wy moatte ek al bot ynvestearje om redakteuren te learen hoe’t se online skriuwe, podcasts meitsje, nije sjoernalistike foarmen brûke kinne”, zegt Kraa.

De krantenredacties zorgen ervoor dat journalisten op kosten van de zaak Friese cursussen kunnen volgen, al zijn die niet verplicht. LC-columnist Piter de Groot geeft opfrislessen in eigen huis. Kraa: „It soe in ferriking wêze as ik in hiel soad sjoernalisten méár nei kursus stjoere kin, mar dat is finansjeel net realistysk. Wat wy yn eigen hûs dogge, is eins pleisters plakke.”

De provincie zou daarin kunnen bijspringen, oppert Kraa. „Dy soe subsidiearje kinne dat ús sjoernalisten op Afûk-kursus geane.” Zo zou de provincie de kwaliteit van de krant stimuleren zonder zich in de inhoud te mengen.

Eigen broek ophouden

Warmerdam ziet dat niet zitten. „Wy moatte ús eigen broek ophâlde.” Net als de Omrop stuurt de Leeuwarder Courant redacteuren naar de Folkshegeskoalle op Terschelling om het Fries bij te spijkeren. „Dat moat betelle wurde, mar yn dy wike bin ik se foar de krante ek kwyt.”

Bij de Omrop is een taalcoach actief om het Fries van redacteuren te verbeteren. Terpstra zou graag zien dat instellingen als de Afûk, de Fryske Akademy, de Friese media en de provincie „de hannen gearslaan om te soargjen foar goeie opliedingen.” Hoe dat er precies uit zou moeten zien, kon hij nog niet aangeven.

Naar aanleiding van een werkbezoek bij Omrop Fryslân is de Statenfractie van de FNP bezorgd geraakt over de taalbeheersing van het Friese journaille. In vragen aan het college van Gedeputeerde Staten oppert de partij dat er modules Fries schrijven worden opgenomen in opleidingen journalistiek. Er is een universitaire opleiding in Groningen en op hbo-niveau in Ede, Utrecht, Zwolle en Tilburg.

Nieuws

menu