Fryske Akademy zet de deur open voor nieuw onderzoek

De Fryske Akademy wil de komende jaren een uitwisselingsplaats voor kennis zijn, waar de medewerkers met gastonderzoekers wetenschap bedrijven. De deur gaat verder open, stelde de nieuwe directeur-bestuurder Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm.

Directeur Nelleke IJssennagger in het gebouw van de Fryske Akademy aan de Doelestraat in Leeuwarden.

Directeur Nelleke IJssennagger in het gebouw van de Fryske Akademy aan de Doelestraat in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Dat zei ze op de 83e Akademydei, het begin van het academische jaar. ,,Wy binnen misskien in lyts ynstitút, wy hawwe wol in grut netwurk. Us ynstitút en de Fryske kasus sels kinne dêrby de skeakel wêze tusken de wittenskiplike wrâld en de mienskip, tusken ferskillende dissiplines, tusken ferline en heden, tusken regio en ynternasjonaal en faaks tusken ynstituten yn de regio.”

Die ambitie sluit aan op de druk die de provincie Fryslân steeds steviger uitoefent op de provinciale kennisinstellingen om hun werkzaamheden nauwer op elkaar af te stemmen. IJssennagger-Van der Pluijm streeft ernaar dat de Akademy de komende jaren een ander gezicht toont dan dat van een door geldzorgen en reorganisaties geplaagd instituut, zoals de afgelopen jaren het geval was.

Op de 83e Akademydei was al iets van dat nieuwe elan te proeven, ook in de presentaties van medewerkers over onder meer het binnenkort te verschijnen Nederlands-Friese woordenboek (in een online uitgave) en onderzoek naar de relatie tussen cognitie en tweetaligheid.

Volgens de nieuwe directeur-bestuurder wordt op dit moment aan de onderzoeksagenda voor de komende jaren gewerkt, en is al wel duidelijk dat die meer over de grenzen van traditionele onderzoeksdisciplines heen zal reiken, met ruimte voor nieuw onderzoek en nieuw talent.

Nieuwe leden

Zoals gebruikelijk werden ook enkele personen geëerd met de benoeming tot lid van de Fryske Akademy, vanwege verdiensten voor de Friese wetenschap en/of cultuur. Dit jaar waren dat ‘boekenman’ Steven Sterk, ook vanwege zijn jarenlange lidmaatschap van de maatskiplike advysrie van de Akademy, de Franse onderzoeker Stéphane Lebecq voor zijn standaardwerk over Friese kooplui in de vroege middeleeuwen, Sytske de Boer van het Sintrum Frysktalige Berne-Opfang en Siebren Dyk voor zijn bijdragen aan de Friese taalkunde en varianten als het Skiermûntseagersk en het Hylpersk.