Fryslân neemt voortouw voor weidevogelgebieden

De provincie Fryslân neemt de regie om landelijk te komen tot nieuwe, grote weidevogelgebieden. Gedeputeerde Douwe Hoogland zei vrijdagmiddag dat onder Friese leiding gesprekken in gang zijn gezet om hieraan te werken. Het doel: uiterlijk in november volgend jaar moet er een landelijk plan liggen waarbij boeren een hogere melkprijs krijgen in ruil voor het ruim baan bieden aan weidevogels. Supermarkten zouden de melk dan tegen een hogere prijs kunnen verkopen.

Jonge vos wordt belaagd door weidevogels in de Surhuizumermieden nabij Augustinusga

Jonge vos wordt belaagd door weidevogels in de Surhuizumermieden nabij Augustinusga Foto: Marcel van Kammen

De afgelopen jaren werden verschillende ideeën gelanceerd om met een toeslag op de melkprijs iets te doen aan de weidevogelstand, onder meer van oud-minister Pieter Winsemius en voormalig burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone. Hoogland zegt dat het hem beter leek om de ideeën te bundelen en tot een breed gedragen voorstel te komen. ,,Ik haw it nei my ta lutsen. Tal fan partijen, mar ek oare provinsjes en it ministearje, prate no tegearre oer de fraach hoe’t grutte greidfûgelgebieten realiseard wurde kinne. Ynklusyf in strukturele priisferheging fan de molke.”

Het overleg, dat door Hoogland het Abe Lenstra-overleg is gedoopt (naar de locatie van de gesprekken, het Abe Lenstra Stadion), moet leiden tot de selectie van een groot aantal ‘weidevogelkerngebieden’ van duizend tot tweeduizend hectare. Boeren in die gebieden zouden een hogere melkprijs kunnen krijgen in ruil voor het instemmen met een verhoging van het grondwaterpeil. Daarnaast moet de biodiversiteit worden verbeterd en moet in de gebieden ook een integraal plan komen om roofdieren en dus predatie te bestrijden. ,,De biotoop moat ynoarder wêze”, aldus Hoogland.

Voor Fryslân is de zoektocht naar geschikte grond nog bezig. Hoogland zegt dat het zomaar om tien gebieden kan gaan.

Naast de zes belangrijkste weidevogelprovincies schuiven onder meer boerenbelangenorganisatie LTO aan, supermarktketens Poiesz en Albert Heijn, zuivelverwerkers FrieslandCampina en A-ware en de Rabobank. Ook Crone en Winsemius zijn betrokken: zij houden contact met respectievelijk de Autoriteit Consument en Markt en het ministerie van Landbouw. PvdA-gedeputeerde Hoogland hoopt ook op een bijdrage uit Europa.

Gebieden van 2000 hectare

Momenteel kijken de provincies naar gebieden die geschikt zijn. Hoogland, die zich in een eerdere functie jarenlang heeft ingezet voor agrarisch natuurbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden, zegt te mikken op aaneengesloten stukken van tweeduizend hectare. Binnen die grond zou steeds zeker duizend hectare moeten worden aangemerkt als ‘kerngebied’, als grond waar de maatregelen worden genomen en waar boeren een vergoeding krijgen. ,,No hast allegear plotsjes. At dertuskenyn allegear beskerming sit foar de fûgels, wurdt it foar de predator minder oantreklik.” Bovendien zouden roofdieren op aaneengesloten stukken gerichter kunnen worden bestreden.

Voor Fryslân is de zoektocht naar geschikte grond nog bezig. Hoogland zegt dat het zomaar om tien gebieden kan gaan. Hij wil nog geen specifieke stukken grond noemen die hij op het oog heeft.

De overleggen worden momenteel gevoerd via Teams. Hoogland hoopt dat het landelijke plan er in november volgend jaar ligt. ,,It is noch net klear. Mar ik bin der wol echt posityf oer.”

Dramatisch weidevogeljaar

Het jaarbericht over de weidevogelstand dat vrijdag werd gepresenteerd, stemde somber, ook al leken de cijfers goed. Bijna 17 procent meer nesten en broedparen van de kievit en 7,5 procent meer van de grutto: de weidevogeltellingen afgelopen voorjaar lijken een positief beeld te geven. Toch spreken zes Friese weidevogelorganisaties van een ‘historisch slecht’ broedseizoen, omdat de tellingen vertekend worden door onder meer een groter aantal tellers, meer verhuizingen door broedende vogels en meer gevallen van ‘herleg’. De vogelaars wijzen ook naar de zogeheten alarmtellingen van grutto’s, waarbij gekeken wordt hoeveel vogels opvliegen en alarm slaan als mensen het veld inkomen. Het percentage viel voor het eerst sinds 2013 in de categorie ‘slecht’.

Nieuws

menu