Gedeputeerde Klaas Fokkinga 'eindelijk' in gesprek met Mobilisation for the Environment (MOB)

Gedeputeerde Klaas Fokkinga gaat met Mobilisation for the Environment in gesprek over de vijftig verzoeken die MOB heeft ingediend om stikstofregels te handhaven bij Friese boerenbedrijven. Fracties in de Staten reageerden woensdag verbaasd op zijn opmerking dat hij tot nu toe nooit met MOB heeft gesproken.

Johan Vollenbroek, milieuactivist en voorzitter van de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB).

Johan Vollenbroek, milieuactivist en voorzitter van de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB). Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW PIROSCHKA VAN DE WOUW

Een meerderheid in de Staten spoorde Fokkinga aan tot zo’n gesprek. De fracties zijn bang dat de verzoeken tot handhaving tot nodeloze onrust leiden op de boerenbedrijven waar het om gaat. Ze hopen dat MOB bewogen kan worden om de verzoeken in te trekken of uit te stellen.

Zicht op een oplossing

In de nieuwe stikstofwet die donderdag van kracht wordt, is een overgangsregeling vastgelegd voor boeren die onder de oude PAS-stikstofwet zonder natuurvergunning hebben uitgebreid. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State is alsnog een vergunning nodig geworden. In de nieuwe wet staat dat er voor deze groep van zogeheten PAS-melders binnen drie jaar een oplossing moet komen.

,,It giet by PAS-melders hoe dan ek mar om hiel beheinde stikstofdelslach”, aldus Anne Schelhaas (CDA). ,,Mei de nije wet is der sicht op in oplossing foar dizze boeren.” Hij vindt ook dat de handhavingsverzoeken onevenredig veel tijd en kosten van de provincie vergen.

Tijd gunnen

Schelhaas stelde daarom voor om de boeren zoveel tijd te gunnen om hun stikstofprobleem te verhelpen, als het rijk nodig heeft om een oplossing voor de PAS-melders te regelen, namelijk drie jaar. In feite kunnen ze dus de rijksoplossing afwachten.

De gedeputeerde vindt óók dat het rijk zo snel mogelijk met die oplossing moet komen. ,,Mar de hanthaveningsfersiken lizze der no en wy sille kontrolearje moatte oft der sprake is fan oertredingen of net. Dat is de formele proseduere”, aldus Fokkinga. Hij zegde toe met MOB het gesprek te willen aangaan ,,oer hoe’t dizze saak oplost wurde kin”.

Niet voor de hand liggend

De Staten waren verbaasd dat zo’n gesprek er nog niet is geweest, sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State. ,,MOB is ien fan de belangrykste spilers yn it stikstofdossier. Dêr hie dochs de ôfrûne twa jier al lang mei praat wurde moatten!”, vond Wiebo de Vries (ChristenUnie).

Fokkinga stelde echter dat zulks niet voor de hand had gelegen, omdat MOB geen specifiek Friese speler is. Er is binnen het Interprovinciaal Overleg al wel met de club gesproken, aldus de gedeputeerde, ,,mar no’t it MOB de pylken direkt op Fryslân rjochtet, geane wy graach op provinsjaal nivo it petear oan.”