Geen stadsnieuws in ‘Op ’e Skille’: ‘Alle doarpen moatte de kâns krije om yn ’e krante te kommen’

Gerben van Snits is de nieuwe eigenaar van streekkrant Op ’e Skille. Die heeft een oplage van 5700 stuks in de 34 dorpen van het voormalige Littenseradiel.

Gerben van Snits met ‘zijn’ nieuwe krant.

Gerben van Snits met ‘zijn’ nieuwe krant. Foto: Simon Bleeker

Al twintig jaar lang draait Gerben van Snits (43) uit Easterein uitsluitend nachtdiensten in de thuis- en ouderenzorg. Hij wil niet anders, want hij is nu eenmaal geen ochtendmens. Bovendien geeft het hem ruimte om zich overdag op zijn nieuwe onderneming te storten: de productie van streekkrant Op ’e Skille , die hij onlangs overnam van Hinne Bokma uit Wommels. Op 13 april komt de eerste editie uit van zijn hand. ,,In spannend momint. As dyn tekst drukt is, kinst der neat mear oan feroarje.”

Het ontplooien van activiteiten als schrijven werd vroeger vanuit huis niet aangemoedigd. Eenmaal aan het werk in de zorg ging Van Snits de eindredactie doen van het huisblad van het verzorgingshuis waar hij werkt. ,,Skriuwen is echt myn hobby wurden, dat is hieltyd mear groeid. Foar reportaazjes komst op plakken dêr’tst oars net komme soest. Mar de stap fan in magazine nei in eigen krante wie dochs wol grut, want it is in selsstannich bedriuw.”

Der sil altyd ferlet fan wêze om te witten wat der yn eigen omjouwing bart

Hij nam contact op met Bokma toen hij hoorde dat die met pensioen ging. ,,Ik gie yn petear mei doarpsbelangen en advertearders en waard hieltyd entûsjaster. Ik murk ek dat minsken de krante echt wurdearje.”

Dat blijkt ook wel uit de vraag van een dorp (buiten het huidige verspreidingsgebied) om meegenomen te worden in de bezorging. Op ’e Skille wordt nu gratis huis aan huis verspreid in 34 dorpen in en om de vroegere gemeente Littenseradiel en heeft een oplage van 5700 stuks. Wat er in de streek gebeurt, staat centraal en dat blijft zo. ,,De krêft sit yn it ûnôfhinklike en streekeigen nijs. De krante is der foar alle doarpen en al it nijs wurdt allinne foar dizze krante skreaun.”

Stadsnieuws komt er niet in, zodat dat de dorpen niet overschaduwt. ,,Alle doarpen moatte de kâns krije om yn ’e krante te kommen.”

Tweetalig

Wat ook blijft is het Fries. ,,Op ’e Skille is in twatalige krante. Dat bliuwt sa, immen dy’t Frysk praat, sil ik yn it Frysk sitearje.”

Onder andere vanwege teruglopende advertentie-inkomsten in coronatijd verschijnt Op ’e Skille nu eens per maand. Van Snits hoopt snel terug te kunnen naar tweewekelijks, mits de adverteerders terugkeren. Heeft de krant nu een gemiddelde omvang van twaalf tot zestien pagina’s, de Eastereinder wil naar zestien tot twintig pagina’s. Dat vraagt veel redactiewerk, dat hij hoofdzakelijk zelf doet, aangevuld met freelancers. ,,It is in útdaging, mar ik hoopje mei mear redaksjonele siden ek mear advertearders te lûken.”

Op ’e Skille bestaat sinds 1965. Hinne Bokma nam het blad in 1999 over van zijn voorganger. Hij gaf Van Snits mee er vooral een eigen invulling aan te geven. De eerste artikelen liggen al klaar. Omdat hij eens in de maand publiceert, zet Van Snits niet in op het nieuwste nieuws, maar meer op achtergrond, lokale geschiedenis, exposities en wat er verder in de omgeving op stapel staat. In de eerstkomende editie is onder andere aandacht voor de museumweek in april.

De Bildtse Post maakte deze week bekend na 30 juni te stoppen, de directeur gaat met pensioen en er was geen overnamekandidaat te vinden, ondanks het gestegen abonnee-aantal. Van Snits ziet echter genoeg toekomst in zijn streekkrant. ,,Der sil tink ik altyd ferlet fan wêze om te witten wat der yn eigen omjouwing bart.”

Nieuws

menu