Geven boeren op 4 en 5 mei gehoor aan de oproep om de omgekeerde vlaggen weg te halen? Boer Frans Algra uit Tytsjerk in ieder geval wel, ‘út respekt’

De oproep om op 4 en 5 mei de omgekeerde vlaggen goed te hangen of weg te halen kreeg de afgelopen dagen steeds meer bijval. Ook bij melkveehouder Frans Algra uit Lytsegeast hangt de vlag woensdag nog omgekeerd, maar voor 4 en 5 mei hangt hij hem recht.

Frans Algra uit Tytsjerk hangt de vlag uit met de rode baan boven.

Frans Algra uit Tytsjerk hangt de vlag uit met de rode baan boven. Foto: Marcel van Kammen

,,Foar 4 maaie draai ik de flagge rjochtop en hingje ik him healstôk”, zegt Algra. ,,Dat doch ik út respekt foar de minsken dy ‘t stoarn binne foar ús frijheid.”