Groot taalkunstfestival voor kleine talen in de maak: plannen voor een driedaags festijn in vier Friese gemeenten

Drie dagen lang literatuur, poëzie en theater in Europese minderheidstalen op podia in Waadhoeke, Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Met Herberch Frisia moet Fryslân vanaf volgend jaar een groot taalkunstfestival voor kleine talen rijker zijn.

Het Nederlands-Vlaams paviljoen op de Frankfurter Buchmesse. Festival Herberch Frisia wil onder meer een soort miniversie van de Duitse boekenbeurs in Fryslân opzetten, speciaal voor kleine Europese talen.

Het Nederlands-Vlaams paviljoen op de Frankfurter Buchmesse. Festival Herberch Frisia wil onder meer een soort miniversie van de Duitse boekenbeurs in Fryslân opzetten, speciaal voor kleine Europese talen. Foto: ANP

,,It byld fan Fryslân as herberch dêr’t taal- en literatuerleafhawwers út alle wynstreken wei gearkomme, fûnen wy in moai útgongspunt”, verklaart vertaler, onderzoeker en mede-initiatiefnemer Anne Tjerk Popkema de naam van het nieuwe festival. ,,Us provinsje as in plak dêr’t publyk, skriuwers, teätermakkers en bygelyks útjouwers elkoar kennen leare. En har ferhalen en poadium diele. Sadatst bygelyks in Friûlyske dichter mei in Limboarchse trûbadoer optreden sjochst, of in Asturyske fado-sjongeres mei in Fryske skriuwer.”

Gruttere taart

Nieuws

menu