Het aantal Friese basisschoolleerlingen is vorig jaar sterker afgenomen dan in 2019

Het aantal Friese basisschoolleerlingen is vorig jaar sterker afgenomen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een analyse die het Friesch Dagblad maakte van de meest recente cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het aantal basisscholen in Fryslân blijft dalen.

Het aantal basisscholen in Fryslân blijft dalen. Foto: ANP

Fryslân telt nu 51.920 basisschoolkinderen. Dat zijn er 957 minder dan in het vorige schooljaar. De krimp gaat gestaag, in het schooljaar 2019/2020 was de afname 843 leerlingen.

Het aantal leerlingen loopt al jaren terug. Sinds 2010 zijn er in Fryslân 99 basisscholen gesloten en het einde van deze sluitingen lijkt nog niet in zicht. Zo gaat voor de zomervakantie De Krunenstobbe in Jorwert dicht vanwege een fusie met basisschool De Stjelp in Baard. De Krunenstobbe telt nu 26 leerlingen en De Stjelp heeft er 38.

Onzekerheid over dorpsschool

Het is nog onzeker hoe het komt met cbs De Oerdracht in Exmorra. Dit is de enige school die dit schooljaar onder de landelijke opheffingsnorm van 23 leerlingen uitkomt. Als de school de komende twee jaar ook onder deze norm zit, verliest de school haar bekostiging vanuit het rijk.

Directeur Lineke Bakker houdt hoop op extra aanmeldingen. ,,It soe hiel spitich wêze as de skoalle ticht moat, it is de iennichste skoalle op it doarp.” De school was in 2019 al onder de gemeentelijke ondergrens gezakt van dertig leerlingen. In 2010 telde de school nog 73 leerlingen.

De daling heeft volgens Bakker vooral te maken met verhuizingen. ,,Der binne in pear gruttere famyljes fuortgongen. Der wurdt al tiden praat oer bouplannen yn it doarp, mar de huzen komme mar net net en dêrmei ek net de bern.”

Onder de norm

Cbs ’t Kompas in Paesens is onder de gemeentelijke opheffingsnorm van Noardeast-Fryslân gezakt. De school telt nu 35 leerlingen, dat moeten er 37 zijn. Gemeentelijke opheffingsnormen liggen bijna altijd hoger dan de landelijke. Als een school hieronder zit hoeft dit niet direct een probleem te zijn, omdat deze norm uitgaat van het gemiddelde aantal leerlingen van de schoolkoepel.

In totaal zitten 31 basisscholen in Fryslân onder hun gemeentelijke norm. Hierbij gaat het om vijf scholen met minder dan dertig leerlingen. Een van deze scholen groeide het afgelopen jaar wel stevig: obs De Pikeloer in Wiuwert ging van 22 naar 28 leerlingen. Deze school is desondanks bezig om een samenwerkingsschool op te zetten met obs De Fôlefinne in Easterwierrum en obs Dûbelspan in Boazum, die respectievelijk 31 en 38 leerlingen tellen.