Lot fan it Frysk oan de universiteit is besegele at der net gau in nije heechlearaar beneamd wurdt | Iepen brief

Skriuwers, wittenskippers en bestjoerders mei in Fryske eftergrûn freegje yn in iepen brief omtinken foar de situaasje omtrint de learstoel Frysk. De RUG soe kontakt sykje moatte mei it Fryske fjild.

Skriuwers, wittenskippers en bestjoerders hawwe noed oer de frisistyk.

Skriuwers, wittenskippers en bestjoerders hawwe noed oer de frisistyk. Foto: ANP

De Ryksuniversiteit Grins sil de kommende jierren gjin opfolger oanstelle foar de okkerdeis mjirkes wurden heechlearaar Frysk. Dat beslút is yn it Fryske fjild hurd ynslein.

Nieuws

menu